อบรมหลักสูตร เทคนิคการใช้เครื่องมือฝึกการคิด สำหรับการบริหารงานแบบมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

หลักการและความสำคัญ
ในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้ คนเราต่างเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในการทำงานและชีวิตประจำวัน ที่จำเป็นต้องบริหารแก้ปัญหาซึ่งต้องจดจำข้อมูลมากมายเพื่อการพิจารณา การเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการคิด การจดจำ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีความสามารถในเรื่องนี้
องค์กรต่างๆ ย่อมมุ่งหวังให้ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับความพึงพอใจจากการทำงานของบุคลากรที่สามารถจดจำความต้องการ ความรู้สึกและให้บริการได้อย่างประทับใจ ซึ่งทักษะในการคิด การจดจำเพื่อการบริหารการทำงาน ปัจจุบันได้มีเครื่องมือ(Tools) เข้ามาช่วยมากมาย หนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมคือ แผนภูมิการคิด เนื่องจากใช้งานง่าย สะดวก นำมาประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อันจะช่วยทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1. ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้ แผนภูมิการคิด และการนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน
2. ให้รู้และเข้าใจวิธีการนำ แผนภูมิการคิด มาเป็นเครื่องมือ(Tools) ในการบริหารจัดการ
3. ให้มีทักษะในการบริหารจัดการ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการนำเสนอแผนงาน โดยใช้ แผนภูมิการคิด อันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
1. การทำงานของสมองเกี่ยวกับความคิด ความจำ
2. การฟื้นความจำ และวิธีการฝึกเขียน แผนภูมิการคิด
3. แผนภูมิการคิด กับการนำมาพัฒนาศักยภาพการทำงานของสมอง การจัดระบบความคิด เพิ่มการจดจำ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
4. เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ แผนภูมิการคิด เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลมุมมองภาพรวม และความสัมพันธ์ของรายละเอียดในส่วนย่อย
5. เทคนิคการบริหารแก้ไขปัญหา โดยใช้ แผนภูมิการคิด เป็นเครื่องมือช่วยการบริหารแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เทคนิคการสื่อสารและนำเสนอ โดยใช้ แผนภูมิการคิด เป็นเครื่องมือช่วยการสื่อสารและนำเสนออย่างกระชับ ตรงประเด็น เห็นภาพตรงกันด้วยความประทับใจ
7. ตัวอย่าง / กรณีศึกษาการใช้ แผนภูมิการคิด สำหรับการบริหารงานแบบมืออาชีพ

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
2. เน้นฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง ปฏิบัติได้จริง
3. กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง