หลักสูตรอบรม เทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

หลักการและเหตุผล
การทำงานในยุคปัจจุบันมีลักษณะการทำงานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เครื่องมือที่ช่วยให้ การทำงานเป็นทีมสัมฤทธิ์ผลคือ วิธีการประชุมอย่างมีประสิทธิผล หากการประชุมดำเนินไปอย่างไม่ถูกวิธีย่อมสูญเสียทรัพยากรและประสิทธิผลที่จะเกิดจากการร่วมคิดร่วมทำไปอย่างน่าเสียดาย หลักสูตรนี้จึงเปรียบเสมือนคัมภีร์และเทคนิคการประชุมแบบมืออาชีพสำหรับผู้บริหาร หัวหน้า และทีมงานเพื่อช่วยขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรได้สำเร็จตามเป้าหมาย

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง…การประชุมให้เกิดประสิทธิภาพ
2. เทคนิคและหลักสำคัญ การประชุมให้สัมฤทธิ์ผล
– ใครควรเข้าประชุม
– สถานที่ ห้องประชุม และเวลาประชุม
– ระเบียบกติกาในการประชุม
– การบันทึกรายงานการประชุม
– การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชุม
– ผลการประชุม และสรุปการประชุม
– ความรับผิดชอบในการติดตามผลการประชุม
3. บทบาท / หน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม
– ผู้นำประชุม
– ผู้นำเสนอความคิด
– การอภิปราย
– การหาข้อมูล
– มติของที่ประชุม
4. การควบคุมการประชุม การป้องกันและการแก้ไขข้อขัดแย้งในระหว่างการประชุม
5. การติดตามผลการประชุม
6. ภาษาที่ไม่ควรใช้ในที่ประชุม
7. กิริยา มารยาท และบุคลิกภาพ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประชุมให้ SUCCESS
8. เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
9. ฝึกปฏิบัติ Workshop

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา
2. ละลายพฤติกรรม / ระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิด
3. กิจกรรม workshop / การนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ

 

 

 


บริการรับจัดอบรมภายในองค์กร In-House Training 

หลักสูตรอบรม In-House Training สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 095-3691591  095-9616642
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com
E-mail2 :  info@vickktraining.com