อบรมหลักสูตร การตลาดที่แตกต่างและนำสมัยเชิงรุก
เพื่อก้าวสู่ความเป็นที่ 1 และครองความเป็นเบอร์ 1

ความสำคัญการอบรม
สมัยนี้การแข่งขันในตลาดมีสูงขึ้น และมีรูปแบบแปลกๆจนตามแทบไม่ทัน ผู้บริโภคมีการศึกษา มีความรู้ และทางเลือกมากขึ้น แต่ทำไม สินค้าและบริการที่มีคุณภาพกลับไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถผลิตสินค้าเลียนแบบได้รวดเร็วในช่วงเวลาอันสั้นจนน่าใจหาย ความตั้งใจและเจตนาที่ดีที่จะสนองความต้องการของตลาด รวมทั้งการพยายามสื่อสารความแตกต่างที่ผ่านมา กลับต้องมาหยุดกลางคัน แล้วให้คนอื่นแซงหน้าไป
อะไรคือกุญแจสำคัญในการสร้างแบรนด์สินค้าโดยยึดเอาความแตกต่างเป็นฐานที่ตั้ง เราถือกุญแจดอกที่ถูกต้องจริงหรือไม่ในการไขประตูบานที่สำคัญที่สุดกลางหัวใจของลูกค้าของเรา และที่ว่าต้องแตกต่างจะต้องแตกต่างอย่างไรถึงจะอยู่ได้นานขึ้นและคู่แข่งแตะต้องไม่ได้ ความแตกต่างแบบไหนที่น่าเบื่อ แบบไหนที่มีความหมายและมีน้ำหนักอย่างแท้จริง และสามารถยึดเป็นฐานแนวคิดที่มั่นคงในการดำเนินการและพัฒนาขององค์กรไปข้างหน้าได้อีก

วัตถุประสงค์การอบรม
ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถมองลึกลงไปถึงมิติต่างๆของการสร้างความแตกต่าง อะไรที่เคยคิดว่าน่าจะ”ใช่” แท้จริงแล้ว “ใช่” หรือไม่? พร้อมกันนั้นผู้ร่วมอบรมสัมมนาสามารถนำเอาสิ่งที่ได้รับรู้และเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมองออกไปไกล แต่ให้มองเข้ามาในตนเอง
1. สร้างความแตกต่างเชิงรุกที่แท้จริงที่จะมีผลทางการค้าอย่างถาวร รวมทั้งการสร้างความแตกต่างให้ตนเองในฐานะนักการขาย
2. ลำดับขั้นตอนการสร้างความแตกต่าง : ความแตกต่างแบบไหน ล้าสมัย และอาจจะนำไปสู่ทางตัน / ความแตกต่างแบบไหน ที่สามารถสื่อสารสร้าง Brand และยอดขายได้อย่างชัดเจนตลอดกาล (พร้อมเหตุผลและตัวอย่าง)
3. ตัวอย่างการสร้างความแตกต่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที พร้อมข้อควรระวัง และข้อควรปฏิบัติในการรักษาและสื่อสารความแตกต่างในระยะสั้นและระยะยาว
4. องค์ประกอบอื่นๆ ที่สำคัญมากนอกเหนือจากตัวสินค้าและบริการ

หัวข้อการอบรม

1. ทางเลือก ต้นเหตุที่ทำให้เรายิ่งต้องคิด
2. การจัดการ วิเคราะห์ Unique selling points จุดริ่มต้นที่สำคัญที่สุด …Unique จริงหรือ?
3. การสื่อสารแบบการตลาด vs การสื่อสารแบบเอาความเป็นจริงเข้าสู้
4. ความแตกต่างที่ไร้ค่า แต่นักการขายพลาดเสมอ
5. ขั้นตอนการสร้างความแตกต่าง เพื่อก้าวสู่ความเป็นที่ 1 และครองความเป็นเบอร์ 1
6. ขั้นตอนการสร้างความแตกต่างในตัวตนของนักการขาย
7. ความแตกต่างที่น่าสนใจนำไปประยุกต์ (ใช้ได้ทันที)

ผู้ที่เหมาะสมเข้าร่วมอบรม
1. ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องรับรู้ ตรวจงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
2. ผู้บริหารด้านงานขายและการตลาดขององค์กร
3. นักขายและนักการตลาดรุ่นใหม่
4. พนักงานดูแล/บริการลูกค้า
5. ผู้บริหารและพนักงาน Front-line
6. ผู้สนใจทั่วไป