อบรมหลักสูตร การวางแผน และกำหนดกลยุทธ์ การตลาดสมัยใหม่ 

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
การประสบความสำเร็จทางธุรกิจย่อมเป็นเป้าหมายสำคัญของกิจการ การที่จะพิชิตเป้าขายให้ได้นั้นย่อมต้องมีองค์ประกอบมากมาย การวางแผนธุรกิจ การขาย และการตลาด ผู้บริหารรุ่นใหม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆนั้นเป็นอย่างดี  การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาด เป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ และปรับปรุงตลอดเวลา เนื่องจากสภาพการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น การขยายตัวของตลาด การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้น และสภาพเศรษฐกิจที่ยากลำบาก นักบริหารและนักการตลาดในยุคการแข่งขันนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผน การวิเคราะห์ การดำเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี  การอบรมในหัวข้อนี้ จะช่วยให้นักบริหารและนักการตลาดมีมุมมองที่ถูกต้อง และพัฒนาศักยภาพในการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อเอาชนะการแข่งขันสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้ ได้

วัตถุประสงค์หลักสูตรอบรม
ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป การเติบโตของเทคโนโลยี และความซับซ้อนของสภาพธุรกิจในปัจจุบัน รวมไปถึงการบูรณาการณ์องค์ความรู้ด้านการตลาด เศรษฐศาสตร์ และการขายเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถมองทะลุและวางแผนงานด้านการขายและการตลาดเพื่อพิชิตเป้าขาย ขององค์กรได้

หัวข้อการอบรม
1. รีวิวสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทางการขาย และทางการตลาดในปัจจุบัน
– สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน
– สภาพแวดล้อมทางการขายในปัจจุบัน
– สภาพแวดล้อมทางการตลาดในปัจจุบัน
2. การวิเคราะห์การตลาดและความต้องการของลูกค้า
– ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
– การวางแผนการตลาดแบบ Inside-Out
– การวางแผนการตลาดแบบ Outside-In
3. การประเมินข้อมูลทางการตลาดและตัวแบบเพื่อกำหนดกลยุทธ์สมัยใหม่  
– การประเมินฐานะทางการตลาด
– การประเมินแรงกดดัน 5 ด้าน
– การอ่านสถานการณ์และโอกาส
– การประเมินกลยุทธ์รายสินค้า
4. การวิเคราะห์พื้นที่ตลาดสำหรับกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันสมัยใหม่ 
– กลยุทธ์การเลือกพื้นที่ตลาดแบบ Red Ocean
– กลยุทธ์การเลือกพื้นที่ตลาดแบบ Blue Ocean
– ทิศทางการตลาดในยุคหน้า White Ocean / CSR
5. การประยุกต์ข้อมูลการตลาดกับการกำหนดกลยุทธ์สมัยใหม่ 
– AIDA Model เพื่อสร้างแผนการตลาด
– มองให้ทะลุ คิดให้เป็น วางแผนให้ได้
– หลุมดำของนักการตลาด