หลักสูตรอบรมออนไลน์ “การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาจิตสำนึกความซื่อสัตย์”

ความสำคัญการอบรม
วัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวกำหนดให้คนในองค์กรรู้สึกว่าเขาควรจะทำงานหรือประพฤติอย่างไร จึงจะมีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีจะทำหน้าที่เป็นเตาหลอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจมากที่สุด วัฒนธรรมองค์กรที่มีความเข้มแข็งและมีทิศทางที่ชัดเจน จะหล่อหลอมให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจ ฮึกเหิม กล้าคิดกล้าทำ วัฒนธรรมองค์กรหลายอย่างเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร เช่น วัฒนธรรมอุปถัมภ์พวกพ้อง วัฒนธรรมเจ้าขุนมูลนาย วัฒนธรรมความเกรงใจที่เกินเหตุ และวัฒนธรรมที่ทำอะไรตามใจคือไทยแท้ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การอบรม
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเรื่องแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนดไว้
2. ผู้เข้าอบรมได้เห็นประโยชน์ของวัฒนธรรมองค์กร และเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้า
3. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนักนึกในเรื่องของความซื่อสัตย์แบบยั่งยืน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีจิตสำนึกรักองค์กร ทำงานทุ่มเทด้วยจิตใจเพื่อการเติบโตขององค์กรและตนเอง

หัวข้อการอบรม
1. ภูเขาน้ำแข็งที่มองไม่เห็นภายในองค์กร
2. จุดกำเนิดของวัฒนธรรมองค์กร
3. องค์ประกอบของวัฒนธรรม
4. วัฒนธรรมองค์กร : ตัวชี้วัดความสำเร็จ
5. ประโยชน์ของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
6. เทคนิคการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี และการสร้างบรรยากาศขององค์กร
7. การฝึกฝนให้มีความคิดทางบวก
8. พฤติกรรมการทุจริตในองค์กร ในรูปแบบต่าง ๆ
9. ความเสียหายจากการทุจริต
10. การป้องกันการทุจริต
11. การทำให้พนักงานมีสำนึกรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์
12. การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและสนุกกับงาน

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา
2. ละลายพฤติกรรม | ระดมสมอง | แลกเปลี่ยนความคิด
3. Workshop | การนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ