อบรม ออนไลน์สด หลักสูตร การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) และการจัดการความรู้ในองค์กร(KM) | จากแนวทางสู่การปฏิบัติจริง
Learning Organization and Knowledge Management

ความสำคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นสถานที่ซึ่งบุคลากรทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานให้องค์กร คิดสร้างนวัตกรรมที่หลากหลาย โดยแต่ละคนมีอิสระในการสร้างแรงบันดาลใจ และทุกคนเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ให้ความสำคัญกับความสามารถในการเรียนรู้ที่รวดเร็วกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจและธุรกรรม องค์กรที่ต้องการความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว ต้องการความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง องค์กรนั้นจะต้องปรับตัวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยการนำ “ความรู้” มา “จัดการและบริหาร” หรือที่เรียกว่า “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” จึงมีบทบาทสำคัญในฐานะเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโตได้ในระยะยาว

วัตถุประสงค์หลักสูตรอบรม
1. ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง องค์กรแห่งกรเรียนรู้ (Learning Organization) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่าน
2. ให้รู้ เข้าใจกระบวนการที่จะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และวิธีการใช้งานเครื่องมือการจัดการความรู้
3. ให้มีทักษะเบื้องต้นในการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในองค์กร

หัวข้อการอบรม
1. แนวคิดการนำหลักการองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างองค์กร
2. หลักการและประโยชน์ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ และการใช้การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร
3. การใช้เครื่องมือ The Fifth Discipline (วินัย 5 ประการ) ที่นำไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
– Discipline 1 กรอบความคิด (Mental Models) ของคนในองค์กร
– Discipline 2 การคิดทั้งระบบ (Systems Thinking) ของคนในองค์กร
– Discipline 3 ความมุ่งมั่น (Personal Mastery) ของคนในองค์กร
– Discipline 4 การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) ของคนในองค์กร
– Discipline 5 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Building Shared Vision) ของคนในองค์กร
4. การบูรณาการ The Fifth Discipline เข้ากับ กระบวนการจัดการความรู้ เครื่องมือช่วยจัดการความรู้ และบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง
5. การสื่อสารการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และข้อควรระวัง
6. ตัวอย่างการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในองค์กร
7. แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในองค์กร และแนวทางการประเมินผล
8. Workshop ฝึกทักษะการจัดการความรู้: การวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จำเป็นขององค์กร การเชื่อมโยงการจัดการความรู้ไปสู่เป้าหมายขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์การจัดการความรู้ การทำให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่เป็นหรือผู้ที่เตรียมตัวเป็น
1. HR และผู้ทำงานด้านบริหารบุคลากร พัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กร
2. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานทุกระดับ
3. ผู้สนใจ Learning Organization และ Knowledge Management ในภาคปฏิบัติ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่จะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีทักษะเบื้องต้นในการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในองค์กร