อบรมหลักสูตร “ระบบความคิด กระบวนการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ”

หลักการ แนวความคิด
ปัญหา (Problem) ทำให้เกิดการพัฒนา ปัญหาไม่ใช่สิ่งเลวร้าย แต่ปัญหาคือผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับความคาดหวังของเรา ทัศนคติเบื้องต้นต่อปัญหาจึงมีความสำคัญมาก การมีมุมมองต่อปัญหาในเชิงบวกและการยอมรับว่ามีปัญหาเกิดขึ้น ทำให้ความคิดแก้ปัญหามุ่งไปที่ “เป้าหมาย” ที่ต้องการบรรลุให้สำเร็จ ในทางตรงกันข้ามการมีมุมมองต่อปัญหาในเชิงลบและไม่ยอมรับปัญหา ทำให้ความคิดจดจ่อไปที่ “อุปสรรคหรือปัญหา” ที่เกิดขึ้นแทน ซึ่งมีผลเสียต่อการแก้ปัญหาเป็นอย่างมาก ความชัดเจนใน “ปัญหาและวิธีปฏิบัติการแก้ไข” เป็นหัวใจที่สำคัญในการแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จ ความสามารถในการระบุ “สาเหตุรากเหง้าของปัญหา” (Root Cause) สร้างความแตกต่างของวิธีการแก้ปัญหาอย่างสิ้นเชิง นำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ความสามารถในการกำหนด “มาตรการตอบโต้หรือวิธีปฏิบัติการแก้ไข” (Countermeasure) เป็นการตัดสินใจที่ต้องอาศัยเทคนิคการระดมสมองและความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) ช่วยในการกำหนดแนวความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหา (Appropriate Problem Solving)
การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดีต้องมาจากการพัฒนาทักษะการคิดและเครื่องมือแก้ปัญหาต่างๆ ให้มีความชำนาญ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการคิดต่างๆ ได้แก่ การแก้ปัญหาแบบทีม (Brainstorming), แผนผังสาเหตุและผล (Cause & Effect Diagram), แผนผังต้นไม้ (Logic Tree Diagram), เทคนิคการถามคำถามทำไม 5 ครั้ง (5 Why Technique), เทคนิคการตั้งคำถาม 5W+2H กับแผนภูมิแกนท์, และเทคนิคป้องกันปัญหา (List Problem & Corrective Action) เป็นต้น
การตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา โดยการให้คะแนนจากการวิเคราะห์ปัจจัยผลกระทบ, ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรม
• เพื่อช่วยให้องค์กรพัฒนาระบบความคิด การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
• เพื่อฝึกอบรมการใช้เครื่องมืออันทันสมัยเพื่อช่วยยกระดับการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น
• เพื่อปูพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนาองค์กรทั้งด้านคุณภาพและการบริการอย่างยั่งยืน
• เพื่อเรียนรู้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการหาสาเหตุของปัญหาในระยะสั้น
• เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาเพื่อไม่ด่วนสรุปสาเหตุของปัญหา
• เพื่อแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของงาน

หัวข้อการอบรม
1. การคิดอย่างเป็นระบบ
2. ระบบและรูปแบบการคิด
• การคิดแบบแตกแขนง (Lateral Thinking)
• เป็นความคิดในแนวตรง Vertical Thinking
• การคิดอย่างมีตรรกะ Logical Thinking
• การคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking
• เป็นกระบวนการทางจิตสานึกเพื่อวิเคราะห์. Critical Thinking
• การคิดเชิงบวก Positive Thinking
• ความคิดในเชิงจริยธรรม Ethical Thinking
3. กระบวนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
• การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
• การออกแบบการแก้ไขปัญหา (Design Phase)
• การตัดสินใจเลือกวิธีที่จะแก้ปัญหา (Decision Making)
• การนำไปปฏิบัติ (Implementation Phase)
• การตรวจสอบ (Monitoring Phase)
4. เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ QC 7 Tools
5. ตัวอย่างการแก้ปัญหาด้วย 8D Report

รูปแบบการดำเนินการฝึกอบรม
• การบรรยาย 40 %
• กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
• การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %