หลักสูตรอบรม การบริหารงานแบบลีน (Lean) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน สำหรับหัวหน้างาน

Public Training Online: อบรมวันที่  5 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรม โดย  อ.ไมตรี  บุญขันธ์

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านงานผลิตและงานบริการส่งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพ ดังกล่าว สิ่งที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องดำเนินการก็คือการปรับองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการในงานบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการทำงาน และความไม่แน่นอนของเวลาในการทำงานที่เร่งรีบ ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบการทำงานแบบลีน ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตรองรับการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบ การจัดส่งวัตถุดิบของผู้จัดส่ง การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการสร้างความพึงพอใจและการบริการให้แก่ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการจึง เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยแนวคิดนี้จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญที่ทุกคนในองค์กร ควรจะมีความรู้เรื่อง ลีน เบื้องต้นเพื่อช่วยกันระดมสมองในการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
โดยเฉพาะกรอบแนวคิดของการลดความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ (7+1 wastes) คือ
ความสูญเปล่าที่ 1 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
ความสูญเปล่าที่ 2 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย (Defect)
ความสูญเปล่าที่ 3 ความสูญเสียที่เกิดจากการล่าช้าหรือการรอคอย (Delay or Waiting)
ความสูญเปล่าที่ 4 ความสูญเสียที่เกิดจากการมีวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น (Inventory / working – process)
ความสูญเปล่าที่ 5 ความสูญเสียที่เกิดจากการขนส่งหรือขนย้าย (Transport)
ความสูญเปล่าที่ 6 ความสูญเสียเกิดจากการกระบวนการผลิต (Process)
ความสูญเปล่าที่ 7 ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion)
ตามทฤษฎีเดิม 7 wastes ได้มีเพิ่มความสูญเปล่าตัวที่ 8 (ความสูญเปล่า 7+1 ประการ)
ความสูญเปล่าที่ 8 การใช้คนไม่เป็น (Underutilized people)
จากความสูญเปล่าดังกล่าวข้างต้น แนวคิด LEAN จึงเป็นแนวคิดที่จะลดความสุญเปล่าต่างๆได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดเนื้องานหรือเวลาในการทำงานเพื่อการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลเกิดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น
หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาด้วยแนวคิด LEAN กับพนักงานในระดับปฏิบัติการและการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ 7 Waste เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้หัวหน้างาน เข้าใจถึงแนวคิด และหลักการของการผลิตแบบลีน
2. เพื่อให้หัวหน้างาน สามารถวิเคราะห์สรุปปัญหา กำหนดจุดปรับปรุง และวางแผนปรับปรุงเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้หัวหน้างาน สามารถกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถดำเนินการปรับปรุงกระบวนการตามแนวทางของการผลิตแบบลีน
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการลดความสูญเสียในการทำงาน
5. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม
1. องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้
2. การปรับความคิดสู่ การทำ “ลีน” ในการทำงาน
3. ทำไมต้องทำ “ลีน”
4. วิวัฒนาการและแนวคิดพื้นฐานของลีน 5 ประการ
4.1 กำหนดหรือเพิ่มคุณค่า (Value) ในมุมมองของผู้รับบริการ
4.2 ค้นหาความสูญเปล่า (Waste) ลดหรือขจัดให้หมดไป
4.3 ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระบวนการทำงานไหล (Flow) อย่างราบรื่นไม่สะดุด (Seamless)
4.4 เริ่มกระบวนการทำงานจากความต้องการของลูกค้า หรือความพร้อมของขั้นตอนต่อไป (Pull) ไม่ทำก่อนหน้านั้น (Push)
4.5 สามารถปรับใช้ได้ (Flexible) ในทุกบริบทขององค์กรทั้งด้านการผลิตและบริการ
5. ความหมายของหลักการลดต้นทุนด้วย “7 Waste’
6. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับความสูญเปล่าและต้นทุน
• ความสูญเปล่าที่ 1 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
• ความสูญเปล่าที่ 2 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย (Defect)
• ความสูญเปล่าที่ 3 ความสูญเสียที่เกิดจากการล่าช้าหรือการรอคอย (Delay or Waiting)
• ความสูญเปล่าที่ 4 ความสูญเสียที่เกิดจากการมีวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น (Inventory / working – process)
• ความสูญเปล่าที่ 5 ความสูญเสียที่เกิดจากการขนส่งหรือขนย้าย (Transport)
• ความสูญเปล่าที่ 6 ความสูญเสียเกิดจากการกระบวนการผลิต (Process)
• ความสูญเปล่าที่ 7 ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion)
• ตามทฤษฎีเดิม 7 wastes ได้มีเพิ่มความสูญเปล่าตัวที่ 8 (ความสูญเปล่า 7+1 ประการ)
• ความสูญเปล่าที่ 8 การใช้คนไม่เป็น (Underutilized people)
7. เทคนิคการวิเคราะห์ความสูญเสียด้วย Flow diagram อย่างง่าย
8. รู้จักการลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของลีน
• 5S for Productivity improvement
• KAIZEN suggestion
• QCC activity
• TPM & TQM
• KANBAN
• Just in time
9. การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยการใช้เทคนิค ECRS

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone) หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เวป https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

  โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม