อบรมหลักสูตร  “พัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ มืออาชีพ”

ดูกำหนดการวันจัดอบรม Public Training… คลิก

ความสำคัญของภาวะผู้นำ
ภาวะผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและองค์กร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองและองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุคลากรจะต้องมีภาวะผู้นำเพื่อการนำตนเองและองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
บทบาทของการเป็นผู้นำในองค์กร จึงจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง และผู้นำต้องเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือและไว้วางใจจากผู้คนในองค์กร

วัตถุประสงค์การอบรม
1. ให้รู้ถึงวิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างคนและองค์กร
2. ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และเข้าใจความสำคัญในเรื่องภาวะผู้นำ
3. เสริมสร้างทักษะความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของผู้นำในองค์กร

หัวข้อการอบรม
1. การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรและธุรกิจ  ยุคใหม่
2. ความเข้าใจที่แท้จริงในเรื่องภาวะผู้นำ
– ความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างภาวะผู้นำ
– ความแตกต่างของผู้นำกับผู้บริหาร
– บทบาทหน้าที่ของผู้นำ รูปแบบการเป็นผู้นำ
– ลักษณะบุคลิกภาพของผู้นำ (Behavioural Style : DISC)
– พลังของผู้นำ การสร้างความไว้วางใจและพฤติกรรมที่มีอิทธิพลในการจูงใจผู้อื่น
3. การพัฒนาสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency Development) ยุค Digital 4.0
– ความเข้าใจความเชื่อของตนเอง (Mental Models Understanding)
– ความเข้าใจตนเอง และผู้อื่น (Self & Others Understanding)
– การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
– ความเข้าใจในคุณธรรม (Integrity)
– การใช้คำพูดและทักษะการสื่อสารเป็นทีม (Communication & Team Learning Skills)
– การให้แรงบันดาลใจ และสร้างความไว้ใจ (Inspiring & Trust)
– การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision)
– ความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Acumen)
– การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptability Change)
– ความมุ่งมั่นและเป้าหมายในชีวิต (Personal Mastery)
4. กรณีศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับองค์กรและธุรกิจ

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่เป็นหรือผู้ที่เตรียมตัวเป็น
1. ผู้จัดการ หัวหน้างานทุกระดับ หัวหน้าหน่วย หัวหน้าแผนก Supervisor
2. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
3. ผู้สนใจที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1. สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ตำแหน่งหน้าที่การงาน และนำองค์การไปสู่ความเจริญเติบโต
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม ในการเปลี่ยนวิธีคิดของตนเอง ให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการใช้ชีวิต เพื่อเปลี่ยนชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นคนที่องค์การต้องการ เพราะจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Public Training… คลิก