อบรมหลักสูตร “พัฒนาภาวะผู้นำ ยุคใหม่  สำหรับ หัวหน้างาน และผู้จัดการ มืออาชีพ”

Public Training Online: อบรมวันที่ 16 สิงหาคม 2567 เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรมโดย ดร. วชิระ ชนะบุตร

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญของภาวะผู้นำ
ภาวะผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและองค์กร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองและองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุคลากรจะต้องมีภาวะผู้นำเพื่อการนำตนเองและองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
บทบาทของการเป็นผู้นำในองค์กร จึงจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง และผู้นำต้องเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือและไว้วางใจจากผู้คนในองค์กร

วัตถุประสงค์การอบรม
1. ให้รู้ถึงวิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างคนและองค์กร
2. ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และเข้าใจความสำคัญในเรื่องภาวะผู้นำ
3. เสริมสร้างทักษะความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของผู้นำในองค์กร

หัวข้อการอบรม
1. การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรและธุรกิจ  ยุคใหม่ 
2. ความเข้าใจที่แท้จริงในเรื่องภาวะผู้นำ
– ความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างภาวะผู้นำ
– ความแตกต่างของผู้นำกับผู้บริหาร
– บทบาทหน้าที่ของผู้นำ รูปแบบการเป็นผู้นำ
– ลักษณะบุคลิกภาพของผู้นำ (Behavioral Style : DISC)
– พลังของผู้นำ การสร้างความไว้วางใจและพฤติกรรมที่มีอิทธิพลในการจูงใจผู้อื่น
3. การพัฒนาสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency Development) ยุค ใหม่ 
– ความเข้าใจความเชื่อของตนเอง (Mental Models Understanding)
– ความเข้าใจตนเอง และผู้อื่น (Self & Others Understanding)
– การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
– ความเข้าใจในคุณธรรม (Integrity)
– การใช้คำพูดและทักษะการสื่อสารเป็นทีม (Communication & Team Learning Skills)
– การให้แรงบันดาลใจ และสร้างความไว้ใจ (Inspiring & Trust)
– การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision)
– ความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Acumen)
– การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptability Change)
– ความมุ่งมั่นและเป้าหมายในชีวิต (Personal Mastery)
4. กรณีศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับองค์กรและธุรกิจ

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง
– อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่เป็นหรือผู้ที่เตรียมตัวเป็น
1. ผู้จัดการ หัวหน้างานทุกระดับ หัวหน้าหน่วย หัวหน้าแผนก Supervisor
2. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
3. ผู้สนใจที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1. สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ตำแหน่งหน้าที่การงาน และนำองค์การไปสู่ความเจริญเติบโต
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม ในการเปลี่ยนวิธีคิดของตนเอง ให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการใช้ชีวิต เพื่อเปลี่ยนชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นคนที่องค์การต้องการ เพราะจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ


ดูหลักสูตรอื่นๆที่เปิดอบรมที่เกี่ยวข้อง..หลักสูตรอบรม เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ..Click


สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone) หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เวป https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 3,500 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 3,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 3,325 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

  โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม

 


ดูหลักสูตรอื่นๆที่เปิดอบรมที่เกี่ยวข้อง..หลักสูตรอบรม เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ..Click