หลักสูตรอบรม ภาวะผู้นำและการพัฒนาภาวะผู้นำ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนี้โลกมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรทุกองค์กร จะต้องปรับตัว และเคลื่อนไหวให้ทันต่อสภาวะการณ์ต่างๆอย่างทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรยังคงยืนหยัดอยู่อย่างมีศักยภาพในยุคที่มีแข่งขันรุนแรงเช่นนี้ และปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรแข็งแกร่ง คือ บุคลากรในองค์กรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวหน้างาน / ผู้บังคับบัญชา เพราะหัวหน้างาน/ ผู้บังคับบัญชา จะต้อง ดูแล กำกับ และนำพา ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถทำงานทุกอย่างให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร โดยคุณสมบัติที่สำคัญที่หัวหน้างานจะต้องมีในยุคปัจจุบันนี้ คือภาวะความเป็นผู้นำ หัวหน้างานจะต้องมีภาวะผู้นำเพื่อการนำตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
บทบาทของการเป็นผู้นำในองค์กร จำเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง และผู้นำต้องเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือและไว้วางใจจากผู้คนในองค์กร ผู้นำที่ดีที่มีประสิทธิภาพนั้นจะสามารถค้นพบวิถีทางที่จะพัฒนาตนเองและจูงใจตนเองให้มีความสามารถสูงขึ้น มีความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆอย่างสร้างสรรค์และมองการณ์ไกล สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันในทุกๆ ด้าน ตลอดจนนำพา ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์กร ให้บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน

วัตถุประสงค์การอบรม
1. ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และเข้าใจหลักการในเรื่องภาวะผู้นำ
2. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาภาวะผู้นำ
3. ให้รู้ถึงวิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างคนและองค์กร
4. เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของผู้นำในองค์กร

หัวข้ออบรมโดยสังเขป
1. โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง กับการเป็นผู้นำยุคใหม่
– วิสัยทัศน์ ผู้นำ
– ภาวะผู้นำ กับบทบาทหน้าที่ในองค์กร
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาวะผู้นำ
– ความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างภาวะผู้นำ
– ความหมายและประโยชน์ของภาวะผู้นำ
– บทบาทและหน้าที่ของผู้นำ
– รูปแบบการเป็นผู้นำ , สไตล์การทำงานแบบผู้นำ
3. การสร้างคุณลักษณะส่วนตัว เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาภาวะผู้นำ
4. พัฒนาระบบความคิดของผู้นำยุคใหม่
5. เจาะลึกขั้นตอนการพัฒนาภาวะผู้นำ แบบ Steps by Step
6. การเป็นผู้นำและการจูงใจที่มีประสิทธิภาพ
7. กลยุทธ์การทำให้เกิดภาวะผู้นำในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
2. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม / Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง

รายะลเอียดเพิ่มเติม ตารางวันจัดอบรม หลักสูตรอบรม “พัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ มืออาชีพ”