หลักสูตรอบรม พัฒนาภาวะผู้นำ และผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนี้โลกมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรทุกองค์กร จะต้องปรับตัว และเคลื่อนไหวให้ทันต่อสภาวะการณ์ต่างๆอย่างทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรยังคงยืนหยัดอยู่อย่างมีศักยภาพในยุคที่มีแข่งขันรุนแรงเช่นนี้ และปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรแข็งแกร่ง คือ บุคลากรในองค์กรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวหน้างาน / ผู้บังคับบัญชา เพราะหัวหน้างาน/ ผู้บังคับบัญชา จะต้อง ดูแล กำกับ และนำพา ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถทำงานทุกอย่างให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร โดยคุณสมบัติที่สำคัญที่หัวหน้างานจะต้องมีในยุคปัจจุบันนี้ คือภาวะความเป็นผู้นำ หัวหน้างานจะต้องมีภาวะผู้นำเพื่อการนำตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มีความกล้าในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนเปลี่ยน รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพ
บทบาทของการเป็นผู้นำในองค์กร จำเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง และผู้นำต้องเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือและไว้วางใจจากผู้คนในองค์กร ผู้นำที่ดีที่มีประสิทธิภาพนั้นจะสามารถค้นพบวิถีทางที่จะพัฒนาตนเองและจูงใจตนเองให้มีความสามารถสูงขึ้น มีความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันในทุกๆ ด้าน ตลอดจนนำพา ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์กร ให้บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน

วัตถุประสงค์การอบรม
1. ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และเข้าใจหลักการในเรื่องภาวะผู้นำ
2. ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ต่อการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3. ให้มีความรู้ ทักษะ และมีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ
4. ให้รู้ถึงวิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างคนและองค์กร
5. เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของผู้นำในองค์กร

หัวข้ออบรม
1. โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง กับการเป็นผู้นำยุคใหม่
2. วิสัยทัศน์ ผู้นำ
3. ความหมาย และ ความสำคัญของภาวะผู้นำ
4. ภาวะผู้นำ และบทบาทหน้าที่ หัวหน้างานยุคใหม่
5. พัฒนาระบบความคิดของผู้นำยุคใหม่
6. การสร้างคุณลักษณะส่วนตัว เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาภาวะผู้นำ
7. เจาะลึกขั้นตอนการพัฒนาภาวะผู้นำ แบบ Steps by Step
8. การฝึกความคิดและวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
– ทำไมต้องเปลี่ยนแปลง ?
– อะไรเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง?
– แรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายนอก
– แรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายใน
9. ผู้นำยุคใหม่กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
10. กลยุทธ์การทำให้เกิดภาวะผู้นำในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
2. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม / Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง