อบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน และการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) เพื่อลดการลาออกของพนักงาน”

Public Training Online: อบรมวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรม โดย  อ.ดร.สวนีย์  อ่อนสุวรรณ์

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

หลักการความสำคัญ
ต้องยอมรับว่าในทุกๆ องค์กรได้ให้ความสำคัญเรื่องแรงงานสัมพันธ์เป็นหลัก เพราะหากองค์กรใดมีปัญหาเรื่องแรงงานสัมพันธ์แล้ว จะทำให้สัมพันธภาพระหว่างองค์กรและพนักงานไม่ราบรื่น หากเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ก็จะนำไปสู่เรื่องพิพาทแรงงาน และนำไปสู่การสร้างกฎระเบียบวินัยที่เคร่งครัดยิ่งขึ้น โดยหากพนักงานเกิดความรู้สึกที่ไม่ผูกพันกับองค์กรแล้วก็จะเกิดปัญหาพนักงานใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานไม่เต็มที่ หรือบางครั้งพนักงานตัดสินใจลาออกไป
แม้ว่าปัญหาเรื่องการลาออกในทุกองค์กรจะประสบปัญหาเหมือนกัน แต่ทุกองค์กรก็ไม่อยากให้เกิดการลาออกเพิ่ม หรือบางครั้งองค์กรอาจพบกับปัญหาสมองไหลและสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้ ดังนั้นองค์กรจึงต้องหาวิธีที่ทำให้พนักงานอยู่กับองค์กรอย่างนานที่สุด เพื่อใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานออกมาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

วัตถุประสงค์การอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
2. มีเทคนิคและการใช้แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
3. มีทักษะในด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงาน นำนโยบาย และงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติ โดยใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล
4. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยการฝึกปฏิบัติจาก Workshop

หัวข้อการอบรม
1. ความสำคัญของแรงงานสัมพันธ์
• แรงงานสัมพันธ์ สิ่งจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำ
• บทบาทผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน สำหรับเรื่องแรงงานสัมพันธ์
• Workshop จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก
2. กฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลควรรู้และใช้เป็น
• กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
• กฎหมายประกันสังคม
• พระราชบัญญัติเงินทดแทน
• พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
• พระราชบัญญัติคุณภาพชีวิต
• พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
3. การสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์
• ความหมายและวัตถุประสงค์ของวินัย
• แนวคิดในการสร้างวินัยอย่างสร้างสรรค์
• ตัวอย่างการสร้างวินัยอย่างสร้างสรรค์
• Workshop การสร้างวินัยอย่างสร้างสรรค์และเกิดประสิทธิภาพ
4. การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
• ความสำคัญเรื่องความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
• องค์ประกอบและปัจจัยแห่งความสำเร็จของ Employee Engagement
• กลยุทธ์การสร้างและพัฒนา Employee Engagement
5. การวิเคราะห์เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
• การสำรวจสาเหตุของปัญหาการลาออก
• เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สาเหตุการลาออก อย่างเป็นระบบ
• การอ่านผลการวิเคราะห์การลาออก เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไข
• สรุปแนวทาง และมาตรการลดการลาออก

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี) หรือ สามารถเข้าใช้งาน Zoom ได้โดยเข้าผ่านเวปบราวเซอร์   https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่  vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

 ⇒   โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม