หลักสูตรอบรม กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้

Public Training Online: อบรมวันที่  25 มิถุนายน  2567  เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรม โดย  อ.ดร.สวนีย์  อ่อนสุวรรณ์

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training ส่ง ID Password สำหรับเข้าห้องอบรมออนไลน์
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง 
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
หัวหน้างานซึ่งมีบทบาทในการบริหารงานของตนเอง บริหารงานของลูกน้อง และยังต้องบริหารคนในหน่วยงาน เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ หากพนักงานภายในหน่วยงานขาดความมีวินัยเมื่อใด ย่อมส่งผลกระทบต่องานอย่างแน่นอน ดังนั้น หัวหน้างานจะต้องทำหน้าที่เป็น HR for Line ในการบริหารวินัยพนักงานในหน่วยงานของตนเองเพื่อมิให้เกิดปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ และไม่ให้เกิดผลกระทบต่องานของหน่วยงาน ซึ่งแบบอย่างของการบริหารที่ดีคือ การบริหารวินัยแบบบูรณาการ ด้วยกระบวนการป้องกัน เสริมสร้างพัฒนา และการบังคับใช้ แต่สิ่งที่ท้าทายของหัวหน้างานคือ การบริหารวินัยอย่างไรจึงจะชอบด้วยกฎหมาย มีความเหมาะสมเป็นธรรม และทำให้พนักงานเกิดความยอมรับในที่สุด อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการและกฏหมายคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารวินัยอย่างสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวคิด และปฏิบัติได้ถูกต้องเกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้หัวหน้างานปฏิบัติต่อลูกน้องด้วยความถูกต้อง และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้หัวหน้างานมีเทคนิคสามารถนำไปใช้ในการบริหารวินัย เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานประจำวันได้จริง และก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน

หัวข้อการอบรม
1. กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้างานควรรู้
2. การสร้างวินัยของพนักงานในการทำงาน
3. สาเหตุของการทำผิดทางวินัยของพนักงาน
4. หลักการพิจารณาความผิดทางวินัย
5. ความหมายของการสอบสวน
6. เทคนิคการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัย
7. กระบวนการสอบสวนเพื่อการลงโทษทางวินัย
8. มาตรการทางวินัย ประเภทของการลงโทษทางวินัย
9. บทบาทของหัวหน้างานในการตักเตือนและการลงโทษทางวินัย
10. เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการตักเตือนและการลงโทษทางวินัย
11. เงื่อนไขและระยะเวลาทดลองงาน และการประเมินผลงาน
12. การบริหารพนักงานกรณีที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน
13. กฏหมายเกี่ยวกับวันเวลาทำงานปกติ วันหยุด และวันลา
• การกำหนดเวลาการทำงาน จำนวนชั่วโมง และเวลาพักของงานประเภทต่าง ๆ
• การกำหนดวันหยุด 3 ประเภท วันลา 6 ประเภท ให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ
• การลาป่วยและการหยุดงานเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาการทำงาน
• หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด และการเปลี่ยนวันหยุด
14. เรียนรู้เกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยตามมาตรา 119 เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลิกจ้าง
15. กฏหมายเกี่ยวกับการทำงานอื่น ๆ เช่น กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ , พ.ร.บ.ประกันสังคม , พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน

รูปแบบการการอบรม
• บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก พร้อมตัวอย่าง /กรณีศึกษา
• ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริง การปฏิบัติได้จริง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี) หรือ สามารถเข้าใช้งาน Zoom ได้โดยเข้าผ่านเวปบราวเซอร์   https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 3,500 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 3,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 3,325 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

  โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม

หลักสูตรอบรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้อง..Click