หลักสูตรอบรม  การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT

รายยละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอในการปฏิบัติงานในทุกองค์กร คือความปลอดภัย โดยเฉพาะการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการทำงานกับเครื่องจักร ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการทำงานเป็นอย่างมาก หากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพอ อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบและเครื่องจักรในการผลิต อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความประมาทของผู้ปฏิบัติงานเอง นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การวางผังโรงงาน อากาศ แสงสว่าง หรือเสียงก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หากสิ่งเหล่านั้นมีความบกพร่องและผิดจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้นความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เมื่อมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนั้น โอกาสที่จะประสบอันตรายในขณะทำงานในองค์กรโดยรวมย่อมลดน้อยลง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆอันจะเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือ สภาพการทำงานที่ถูกต้องโดยปราศจาก “อุบัติเหตุ” ในการทำงานนั่นเอง หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบให้สร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อให้อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเป็นศูนย์ และลดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย เพื่อลดผลกระทบต่อการทำงาน ที่จะทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือ บุคคลได้รับบาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุ
การวิเคราะห์ความปลอดภัยแบบ KYT เป็นเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ที่คิดค้นมาจาก
ประเทศญี่ปุ่น และจัดได้ว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ความปลอดภัยสำหรับสถานประกอบการ
ในประเทศไทย โดยเนื้อหาของการอบรม จะครอบคลุม สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในการทำงานปัจจุบัน หลักการเบื้องต้นด้านความปลอดภัยในการทำงาน การส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัย เทคนิคและวิธีการ วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT และมุ่งเน้นกิจกรรมฝึกปฏิบัติ KYT เพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์การอบรม
เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัย
เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุ อย่างเป็นระบบ
เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ของความไม่ปลอดภัยอย่างเป็นมีรูปแบบ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน ด้านความปลอดภัยให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการทำงานให้ปลอดภัยมากขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม
– สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในสถานประกอบการของไทยในปัจจุบัน
– ความหมายของความปลอดภัย
– การส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
– สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
– แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ
– หลักในการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ
– เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT 4 ขั้นตอน
– เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT จุดเดียว และปากเปล่า
– ประโยชน์ของการป้องกันอุบัติเหตุ
– การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทํางาน
– ผลเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ
Workshop1 การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน
Workshop2 ระดมสมอง Safety Brainstorming เพื่อสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ
Workshop3 ทำกิจกรรม KYT เพื่อให้เกิดความตระหนักต่ออุบัติเหตุในการทำงาน