หลักสูตรอบรม “เทคนิคการจัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ด้วย KPIs และพฤติกรรม”

ความสำคัญ
การจัดทำหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้เหมาะสมกับองค์กร จะไม่ใช่สิ่งที่ยากอีกต่อไปด้วยการเรียนรู้เทคนิคและฝึกทักษะการจัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ด้วย KPIs และพฤติกรรม ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร และความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร
องค์กรส่วนใหญ่นิยมใช้ตัวชี้วัดผลงาน หรือ KPIs (Key Performance Indicators) และพฤติกรรมของบุคลากรที่องค์กรต้องการ มาใช้ในการประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้การทำงานไปตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กร ดังนั้น ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ควรได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ด้วย KPIs และพฤติกรรม อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะความเข้าใจและการยอมรับเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ทราบแนวคิด ความสำคัญ และกระบวนการของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และพฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับองค์กรและบุคลากร
3. นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

หัวข้อการอบรม
1. ขั้นตอนการประเมินผลและการบริหารผลปฏิบัติงานประจำปี
2. ความหมายและความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย KPIs และพฤติกรรมของบุคลากรที่องค์กรต้องการ
3. ตัวชี้วัดผลงานคืออะไร ประเภทและการกำหนด KPIs ขั้นตอนการทำ KPIs
4. องค์ประกอบของพฤติกรรมของบุคลากรที่องค์กรต้องการ และการนำมาใช้ในการประเมินผลงาน
5. การจัดทำการกำหนดตัวชี้วัด KPIs ของหน่วยงานและบุคลากรรายคน ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กร
6. แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
7. แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีแบบเน้นพฤติกรรม
8. แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีสำหรับผู้บริหาร – พนักงาน
9. การให้น้ำหนัก และความสำคัญของ KPIs และพฤติกรรม แต่ละเรื่อง รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลและตัวอย่างวิธีการคำนวณเพื่อใช้ในการประเมินผลงาน

รูปแบบการอบรม
• บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก ตัวอย่าง / กรณีศึกษา 50%
• ฝึกปฏิบัติจาก Workshop 50% ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงการปฏิบัติจริง
• ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม