อบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (WORKSHOP PROGRAM)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

หลักการความสำคัญ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) เป็นรากฐานของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสม สะท้อนกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญขององค์กร ช่วยการวางแผนให้ได้ผลสำเร็จ การควบคุมงาน และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งควรต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือการบริหารด้วย KPI และพฤติกรรมที่เป็นสมรรถนะในการทำงาน ควบคู่กันไป โดยมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร และความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร
แทบทุกองค์กรนิยมใช้ตัวชี้วัดผลงาน หรือ KPI และพฤติกรรมของบุคลากรที่องค์กรต้องการ มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้การทำงานไปตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กร ดังนั้นผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล HR และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ควรได้รับความรู้ความเข้าใจในในเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน(PMS) – KPI และสมรรถนะ(Competency) อย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้เหมาะสม และมีส่วนร่วมนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ทราบความสำคัญและแนวคิดของการบริหารผลการปฏิบัติงาน(PMS) – KPI และสมรรถนะ(Competency)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้กำหนดตัวชี้วัดผลงาน KPI และสมรรถนะ/พฤติกรรม ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทำใบประเมินผลงานประจำปี ได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรและบุคลากร
3. นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

หัวข้อการอบรม
1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์-เป้าหมายองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และค่านิยมองค์กร
2. การบริหารโดยวัตถุประสงค์ (MBO) กับการบริหารจัดการผลงาน เพิ่มการมีส่วนร่วมในเป้าหมายองค์กร และ Balanced Scorecard : BSC สำหรับการจัดทำ KPI ในแต่ละมุมมอง
3. ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Systems : PMS) ความหมายการบริหารผลการปฏิบัติงาน การนำไปใช้ประโยชน์
4. หลักการกำหนดตัวชี้วัด KPI (Key Performance Indicators) การกระจายเป้าหมายตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและรายคน
5. พฤติกรรมที่เป็นสมรรถนะในการทำงาน (Competency) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. การให้น้ำหนักความสำคัญของ KPI และพฤติกรรมในการทำงาน รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลและตัวอย่างวิธีการคำนวณ KPI เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปี ตามแนวทาง KPI

รูปแบบการอบรม
• บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก ตัวอย่าง / กรณีศึกษา
• ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำ KPI ไปประยุกต์สู่การทำงานจริง
• ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม