อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปีตามแนวทาง KPI-OKR และ Competency”
(Workshop พร้อมตัวอย่างไฟล์ใบประเมินผลงานประจำปี นำไปปรับใช้ได้ทันที)

หลักการความสำคัญ
การจัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้เหมาะสม สะท้อนกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญขององค์กร ควรเรียนรู้เครื่องมือการบริหารด้วย KPI-OKR และ Competency (สมรรถนะ) ควบคู่กันไป ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร และความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร
แทบทุกองค์กรนิยมใช้ตัวชี้วัดผลงาน หรือ KPI และพฤติกรรมของบุคลากรที่องค์กรต้องการ มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้การทำงานไปตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กร ดังนั้นผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล HR และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ควรได้รับความรู้ความเข้าใจในในเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน(PMS) OKR – KPI และสมรรถนะ(Competency) อย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีได้เหมาะสม และมีส่วนร่วมนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ทราบความสำคัญและแนวคิดของการบริหารผลการปฏิบัติงาน(PMS) OKR – KPI และสมรรถนะ(Competency)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้กำหนดตัวชี้วัดผลงาน KPI และสมรรถนะ/พฤติกรรม(Competency) ในใบประเมินผลงานประจำปี ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับองค์กรและบุคลากร
3. นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

หัวข้อการอบรม
1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ ความหมายวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์-เป้าหมายองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ ค่านิยมองค์กร และกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
2. ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Systems : PMS) ความหมายการบริหารการปฏิบัติงาน การนำไปใช้ประโยชน์
3. OKR ความหมายและประโยชน์ของ OKR กับการบริหารจัดการผลงานสู่ความเป็นเลิศ
4. หลักการกำหนดตัวชี้วัด KPIs (Key Performance Indicators) การกระจายเป้าหมายตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและรายคน
5. สมรรถนะ (Competency) และพฤติกรรม สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
6. การให้น้ำหนักความสำคัญของ KPIs และพฤติกรรม รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลและตัวอย่างวิธีการคำนวณเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
7. การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปี ตามแนวทาง KPI-OKR และ Competency

Workshop : การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปี พร้อมตัวอย่างไฟล์แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับผู้บริหาร และสำหรับพนักงาน

รูปแบบการอบรม
– บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก ตัวอย่าง / กรณีศึกษา 50%
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop 50% โดยใช้ Notebook ในการจัดทำไฟล์ใบประเมินผลงานประจำปีให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริง
– ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม

สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Public Training… คลิก