อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปีตามแนวทาง KPI-OKR และ Competency”
(พร้อมตัวอย่างไฟล์ใบประเมินผลงานประจำปี นำไปปรับใช้ได้ทันที)

Public Training Online: อบรมวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรมโดย ดร. วชิระ ชนะบุตร

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

หลักการความสำคัญ
การจัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้เหมาะสม สะท้อนกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญขององค์กร ควรเรียนรู้เครื่องมือการบริหารด้วย KPI-OKR และ Competency (สมรรถนะ) ควบคู่กันไป ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร และความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร
แทบทุกองค์กรนิยมใช้ตัวชี้วัดผลงาน หรือ KPI และพฤติกรรมของบุคลากรที่องค์กรต้องการ มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้การทำงานไปตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กร ดังนั้นผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล HR และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ควรได้รับความรู้ความเข้าใจในในเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน(PMS) OKR – KPI และสมรรถนะ(Competency) อย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีได้เหมาะสม และมีส่วนร่วมนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ทราบความสำคัญและแนวคิดของการบริหารผลการปฏิบัติงาน(PMS) OKR – KPI และสมรรถนะ(Competency)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้กำหนดตัวชี้วัดผลงาน KPI และสมรรถนะ/พฤติกรรม(Competency) ในใบประเมินผลงานประจำปี ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับองค์กรและบุคลากร
3. นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

หัวข้อการอบรม
1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ ความหมายวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์-เป้าหมายองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ ค่านิยมองค์กร และกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
2. ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Systems : PMS) ความหมายการบริหารการปฏิบัติงาน การนำไปใช้ประโยชน์
3. OKR ความหมายและประโยชน์ของ OKR กับการบริหารจัดการผลงานสู่ความเป็นเลิศ
4. หลักการกำหนดตัวชี้วัด KPIs (Key Performance Indicators) การกระจายเป้าหมายตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและรายคน
5. สมรรถนะ (Competency) และพฤติกรรม สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
6. การให้น้ำหนักความสำคัญของ KPIs และพฤติกรรม รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลและตัวอย่างวิธีการคำนวณเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
7. การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปี ตามแนวทาง KPI-OKR และ Competency

Workshop : การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปี พร้อมตัวอย่างไฟล์แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับผู้บริหาร และสำหรับพนักงาน

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
• กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
• สรุป เรียนรู้จากกิจกรรมการอบรม
• ถาม ตอบ ทุกข้อสงสัย ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี) หรือ สามารถเข้าใช้งาน Zoom ได้โดยตรงโดยเข้าผ่านเวปไซท์ https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 3,500 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 3,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 3,325 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมจัดส่งให้ทางอีเมล หรือทางไลน์ก่อนวันอบรม
2. วุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางไปรษณีย์

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

  โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม