อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปี ตามแนวทาง KPI-MBO และ COMPETENCY”
(Workshop กับ Notebook พร้อมตัวอย่างไฟล์ใบประเมินผลงานประจำปี นำไปปรับใช้ได้ทันที)

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
การบริหารโดยวัตถุประสงค์ (MBO : Management by Objectives) เป็นรากฐานของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้เหมาะสม สะท้อนกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญขององค์กร ช่วยการวางแผนให้ได้ผลสำเร็จ การควบคุมงาน และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งควรจะต้องเรียนรู้เครื่องมือการบริหารด้วย KPI-MBO และ Competency (สมรรถนะ) ควบคู่กันไป โดยมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร และความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร แทบทุกองค์กรนิยมใช้ตัวชี้วัดผลงาน หรือ KPI และพฤติกรรมของบุคลากรที่องค์กรต้องการ มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้การทำงานไปตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กร ดังนั้นผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล HR และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ควรได้รับความรู้ความเข้าใจในในเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน(PMS) MBO – KPI และสมรรถนะ(Competency) อย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีได้เหมาะสม และมีส่วนร่วมนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

วัตถุประสงค์ การอบรม
เพื่อให้ทราบความสำคัญ แนวคิดของการบริหารผลการปฏิบัติงาน(PMS) MBO – KPI และสมรรถนะ(Competency)
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้กำหนดตัวชี้วัดผลงาน KPI และสมรรถนะ/พฤติกรรม(Competency) ในใบประเมินผลงานประจำปี ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับองค์กรและบุคลากร
นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

หัวข้อการอบรม
1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ ความหมายวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์-เป้าหมายองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ ค่านิยมองค์กร และกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
2. ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Systems : PMS) ความหมายการบริหารผลการปฏิบัติงาน การนำไปใช้ประโยชน์
3. การบริหารโดยวัตถุประสงค์ (MBO) ความหมายและประโยชน์ของ MBO กับการบริหารจัดการผลงาน เพิ่มการมีส่วนร่วมในเป้าหมายองค์กร การวางแผน การควบคุม ประเมินผลความคืบหน้าเป็นระยะ
4. หลักการกำหนดตัวชี้วัด KPIs (Key Performance Indicators) การกระจายเป้าหมายตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและรายคน
5. สมรรถนะ (Competency) และพฤติกรรม สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
6. การให้น้ำหนักความสำคัญของ KPIs และพฤติกรรม รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลและตัวอย่างวิธีการคำนวณเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
7. การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปี ตามแนวทาง KPI-MBO และ Competency
Workshop : การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปี พร้อมตัวอย่างไฟล์แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับผู้บริหาร และสำหรับพนักงาน

รูปแบบการอบรม
– บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก ตัวอย่าง / กรณีศึกษา 50%
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop 50% โดยใช้ Notebook ในการจัดทำไฟล์ใบประเมินผลงานประจำปีให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริง
– ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม

สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Public Training… คลิก