หลักสูตรอบรม การดำเนินการสร้างองค์กร ด้วยกิจกรรม Kaizen
Kaizen activity organization

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
ในภาวะที่มีการแข่งขันที่สูงในวงการอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดความไม่ปลอดภัย และการทำงานที่ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือง่ายๆ ของกิจกรรม ไคเซ็น ก็เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมและเกิดจิตสำนึกรักองค์กร รวมถึงช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อให้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น มีของเสียที่ลดลง ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดของการเพิ่มผลผลิต เพื่อต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมในเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตต่อไปในอนาคต
การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ และกิจกรรมไคเซ็น ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบส่วนใหญ่มีอยู่ด้วยกันสองประการคือ พนักงานส่วนใหญ่ ขาดความรู้ ในกิจกรรม ไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้คืออะไร จำเป็นอย่างไร ทำไมต้องทำ และถ้าจะทำต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งปัญหานี้แก้ไขได้ไม่ยาก เพียงแค่ให้ความรู้ คำแนะนำ หรือให้ตัวอย่าง พร้อมกับการ แนะขั้นตอน วิธีการดำเนินงานก็ไปได้ แต่สำหรับปัญหาที่สองซึ่งมักเกิดขึ้นกับ บริษัทที่มีการดำเนินกิจรรมทั้งสองมาได้ระยะหนึ่ง โดยปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ จำนวนของการเสนอกิจกรรมเหล่านี้ลดลง แม้จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมก็ตาม เช่น เพิ่มเงินรางวัล จัดประกวดคำขวัญ จัดการแข่งขัน ติดบอร์ด ป้าย ประชาสัมพันธ์ แต่จำนวนก็ยังไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด

โดยหลักสูตรนี้จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวในการดำเนินกิจกรรม ไคเซ็น และเพื่อให้เกิดคณะกรรมการดำเนินงาน ที่จะเข้าใจแนวคิด ในการดำเนินกิจกรรมของ ไคเซ็น ที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดตั้งคณะทำงาน การติดตาม การดำเนินงาน และเรียนรู้วิธีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานไคเซ็น เพื่อช่วยชี้แนะให้กับพนักงาน ได้ด้วยเครื่องมือต่างๆเช่น PDCA, QC7 Tools, 5S ฯลฯ ดังนั้นหากองค์กรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานไคเซ็นอย่างจริงจังและสามารถผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเกิดการสร้างวัฒนธรรมไคเซ็นในองค์กรได้อย่างยั่งยืนแน่นอน

วัตถุประสงค์อบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรม ไคเซ็น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานของ คณะกรรมการไคเซ็น
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและสามารถชี้แนะกระบวนการทำงานของพนักงานได้อย่างถูกวิธีและ
ทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม
1. ไคเซ็นคืออะไร
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและความหมายของวิธีการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น
2. หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนำไคเซ็นมาใช้ในองค์กรรวมถึงข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงาน
3. ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงขั้นตอนในการปรับปรุงงานและเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น
4. การดำเนินกิจกรรมไคเซ็น ภายในองค์กร
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงการดำเนินกิจกรรม ไคเซ็นการปรับปรุงงานและสามารถให้คำปรึกษา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด
5. วิธีการตรวจสอบกิจกรรมไคเซ็น และประเมินผลความสำเร็จ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้ถึงเทคนิคการตรวจสอบและวิธีการคัดเลือกกิจกรรมไคเซ็นเพื่อความเป็นเลิศในองค์กร
6. กรณีศึกษา
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากการดำเนินกิจกรรมจริงขององค์กรอื่น

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรมสัมมนา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม
1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานไคเซ็นอย่างถูกต้องชัดเจน
2. สามารถดำเนินกิจกกรมไคเซ็น ภายในองค์กรได้อย่างยั่งยืน
3. สามารถนำไคเซ็นไปประยุกต์ใช้และขยายผลภายในองค์กรต่อไป
4. พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงเช่นPCDA, 5S, QC7Toolsฯลฯร่วมกับ
กิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่างๆได้อย่างเหมาะสม

บริการรับจัดอบรมภายในองค์กร In-House Training 

หลักสูตรอบรม In-House Training สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-7895644 กด 1 , 095-3691591
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com
E-mail2 :  info@vickktraining.com