อบรมหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
POWERFUL JAPANESE COMMUNICATION FOR BUSINESS

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
ปัจจุบันพบว่าบริษัทญี่ปุ่นลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน โดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนี้ปัจจุบันมีมากกว่า 6 พันบริษัท ทั้งยังมีนักธุรกิจจากญี่ปุ่นขนาดใหญ่ราว 500 ราย ลงพื้นที่ดูงาน Eastern Economic Corridor (EEC) “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)” ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้การลงทุน ในไทยของบริษัทญี่ปุ่นขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ภาษาญี่ปุ่นจึงเข้ามามีอิทธิพลกับการทำงานมากขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้คนทำงานสามารถเข้าใจวัฒนธรรมและรูปแบบการทำงานของบริษัทญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้น การที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงานและสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม
หลักสูตรอบรมนี้จัดทำขึ้นเพราะเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจัดทำเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับคนทำงาน โดยมุ่งเน้นสอนให้รู้เทคนิคที่จำเป็นในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาความรู้ภาษาญี่ปุ่นในเชิงการติดต่อธุรกิจ เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญและจำเป็น อันจะแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในองค์กร
หลักสูตรอบรมนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น หรือปัจจุบันทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาศักยภาพการทำงานให้เพิ่มมากขึ้น หรือผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น เตรียมตัวไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมที่สำคัญและจำเป็นของญี่ปุ่นและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทำงาน
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในการออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติและการใช้ภาษาในขั้นพื้นฐานได้ดี
4. เพื่อให้มีทักษะในการใช้ภาษา และสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จ อันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่องก่อนอบรม สร้างความเป็นกันเอง ก่อนเข้าสู่เนื้อหาอบรม
2. อธิบายการสนทนาเน้นพื้นฐานไวยกรณ์ คำศัพท์ และ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเทศญี่ปุ่น
– ทักษะทั้ง 4 ด้านในชั้นต้น
– การอ่าน, การเขียน, การฟัง และการพูด
3. เกี่ยวกับบทสนทนา ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน พร้อมทั้งเรียนอ่านและเขียนรูปประโยคแบบง่ายๆ
– การแต่งประโยค
– การจัดลำดับความสำคัญของประโยค
– การทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การกล่าวทักทาย
4. เรียนรู้วัฒนธรรม ญี่ปุ่น
– สิ่งจำเป็น สิ่งสำคัญ และสิ่งที่ควรระมัดระวัง ในการสื่อสาร
5. เรียนอักษร ฮิรางานะ คาตาคานะ คันจิ
– เทคนิคการเขียนและท่องอักษร
6. คำศัพท์ในเชิงธุรกิจ การทำงาน และการใช้ในชีวิตประจำวัน
– เทคนิคการใช้ภาษา สำเนียง และการสื่อสารที่เหมาะสม
7. เทคนิคการเชื่อมโยงการสื่อสาร ไปสู่การทำงานและการปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ
8. Tips : เทคนิคฝึกเรียนรู้ การนำไปใช้ และการพัฒนาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก และกรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
2. ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง การปฏิบัติได้จริง