อบรมหลักสูตร IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน

Public Training Online:  วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรโดย อ.โกมินทร์  เมืองจันทร์

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็นใน การพัฒนา IQ & EQ
2. เพื่อให้สามารถตระหนักรู้ถึง ความรู้สึกของตนเอง และผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับ หรือควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์
3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ ให้ดูดีเป็นที่น่าเชื่อถือ
4. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้อื่นยอมรับ
6. เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในที่ทำงานให้สำเร็จประโยชน์ตามเป้าหมาย

หัวข้อการอบรม
1. IQ (Intelligence Quotient) และ EQ (Emotional Quotient)
• ความหมายและความสำคัญของ IQ & EQ
• IQ & EQ สำหรับบุคลากรทุกระดับ
• สาเหตุแห่งความล้มเหลวของคนทำงาน
• การปรับตัวของคนและองค์กรในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง
2. ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์
• การมอง และ เข้าใจตนเอง
• การมอง และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกัน
• เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง
• การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง
3. EQ. (Emotional Quotient): ความสามารถทางด้านอารมณ์
• ความตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness)
• การจัดการกับอารมณ์ (Managing Emotion)
• การจูงใจตนเอง (Motivating Oneself )
• การเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
• ทักษะทางสังคม (Social Skills)
4. IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน
• IQ & EQ เพื่อการพัฒนางาน
• IQ & EQ เพื่อการพัฒนาคน เข้าใจคน
• IQ & EQ เพื่อการพัฒนาความคิด
• IQ & EQ เพื่อการพัฒนาการดำเนินชีวิต
• IQ & EQ เพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหา

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย แชร์ประสบการณ์
2. กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์
3. กิจกรรมนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี) หรือ สามารถเข้าใช้งาน Zoom ได้โดยเข้าผ่านเวปบราวเซอร์   https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 3,500 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 3,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 3,325 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

  โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม


หลักสูตรอบรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

⇒    “Super Admin ยุค Digital 5.0” พนักงานธุรการมือโปร

⇒    การทำงานภายใต้สภาวะกดดันให้มีประสิทธิภาพ

⇒  ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ