อบรมหลักสูตร IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็นใน การพัฒนา IQ & EQ
2. เพื่อให้สามารถตระหนักรู้ถึง ความรู้สึกของตนเอง และผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับ หรือควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์
3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของหัวหน้างาน ให้ดูดีเป็นที่น่าเชื่อถือ
4. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน บริหารงาน บริหารคน บริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในที่ทำงานให้สำเร็จประโยชน์ตามเป้าหมาย

หัวข้อการอบรม
1. IQ & EQ กับบทบาทหัวหน้างานที่องค์กรต้องการ
• ความหมายและความสำคัญของ IQ & EQ
• IQ & EQ สำหรับหัวหน้างาน
• สาเหตุแห่งความล้มเหลวของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
• การปรับตัวของคนและองค์การในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง
2. ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์
• การมอง และ เข้าใจตนเอง
• การมอง และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกัน
• เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง
• บทบาท และหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่
3. EQ. (Emotional Quotient): ความสามารถทางด้านอารมณ์
• ความตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness)
• การจัดการกับอารมณ์ (Managing Emotion)
• การจูงใจตนเอง (Motivating Oneself )
• การเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
• ทักษะทางสังคม (Social Skills)
4. IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน
• IQ & EQ เพื่อการพัฒนางาน
• IQ & EQ เพื่อการพัฒนาคน เข้าใจคน
• IQ & EQ เพื่อการพัฒนาความคิด
• IQ & EQ เพื่อการพัฒนาการดำเนินชีวิต
• IQ & EQ เพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหา

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์
2. ละลายพฤติกรรม / ระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิด
3. กิจกรรม workshop / การนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ

 


บริการรับจัดอบรมภายในองค์กร In-House Training 

โทรศัพท์ 02-7895644 กด 1   และ 095-3691591
Line ID : @vickktraining
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com
E-mail2 :  info@vickktraining.com