หลักสูตรอบรม การบริการ “ลูกค้าภายใน” ด้วยหัวใจ สู่ความสำเร็จขององค์กร

Click..ดูวันจัดอบรมหลักสูตร ด้านการบริการ ที่จัดอบรม Public Training

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
ลูกค้าภายใน คือพนักงานทั้งหลายที่ทำงานอยู่ในองค์กรของเรา ไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกล อยู่คนละฝ่าย คนละแผนก คนละจังหวัด คนละโรงงาน หรือแม้แต่นั่งโต๊ะชิดติดกันในสำนักงานเดียวกัน พนักงานคนใดที่เขาต้องพึ่งพิง เกี่ยวข้องกับการทำงานของเรา หรืองานของเราทำให้เขาต้องพลอยกระทบกระเทือนไปด้วย ก็ถือว่าพนักงานคนนั้นเขาเป็นลูกค้าของเรา ที่เราจะต้องให้บริการต่อเขา เพื่อที่จะทำให้งานของเขาราบรื่นไปด้วยดี และเขาจะได้ไปตอบสนองต่อลูกค้าของเขา (ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าภายนอกหรือภายใน) ให้ดีอีกต่อหนึ่ง ดังนั้นเราทุกคนควรให้ความสำคัญกับผู้ที่ปฏิบัติงานต่อจากเรา (ลูกค้าภายใน) ให้ทัดเทียมเหมือนกับลูกค้าภายนอก องค์กรของเราก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และที่สำคัญพนักงานในองค์กรทุกคนก็จะมีความสุข อยากตื่นมาทำงานทุกวัน การให้บริการด้วยความใส่ใจ เห็นใจ เข้าใจ จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม อันจะนำมาซึ่งการทำงานเป็นทีมที่ดี มีมิตรภาพที่ดี และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน แล้วความสุข ความสำเร็จในงานก็จะตามมาในที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้หลักการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการและทักษะการบริการที่ดีเลิศ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการบริการที่ดี
5. เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร
6. เพื่อให้เกิดมิตรภาพที่ดี มีความรักความเข้าใจและความเห็นใจในการทำงานร่วมกันในองค์กร
7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้สำหรับการบริการในทุกสถานการณ์

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง…ลูกค้าคนสำคัญ “ลูกค้าภายในองค์กร”
2. รู้ซึ้ง “การบริการ (Service)”
– ความหมายและความสำคัญของการบริการ
– องค์ประกอบของระบบบริการเป็นเลิศ
– ศิลปะการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ “SERVICE MIND”
– การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
– การสร้างความประทับใจในงานบริการ
3. เทคนิคและทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศ
– การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
– มนุษย์สัมพันธ์-หลักการบริการด้วยหัวใจ
– แนวทางการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
– เทคนิคเพื่อให้ผู้อื่นชื่นชอบ
– หลักการบริการด้วยหัวใจ และข้อคิดต่างๆ
– สรุปเทคนิคการให้บริการด้วยใจ
4. ชมวีดีทัศน์ / กิจกรรมระดมสมอง / Work Shop

Click..ดูวันจัดอบรมหลักสูตร ด้านการบริการ ที่จัดอบรม Public Training