หลักสูตรอบรม การตรวจติดตามภายใน ISO 50001:2018 (Internal Audit ISO 50001:2018)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 50001:2018 สามารถเรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน กิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จากวิธีการซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในแนวทางการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 19011
3. เพื่อให้การตรวจประเมินระบบ ISO 50001 ภายในองค์กร ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
1. คำจำกัดความของการตรวจประเมินคุณภาพ “ System Audit
2. แนะนำระบบการตรวจติดตามระบบ ISO 50001:2018ภายในการกำหนดวัตถุประสงค์ และการวางแผนการตรวจ
3. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
4. บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. การตรวจสอบเอกสารการจัดเตรียมรายการตรวจสอบ (Check List)
6. การเปิดประชุม,เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
7. เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
8. แนะนำวิธีการเขียนใบแจ้งการแก้ไข , การปิดประชุม
9. สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม
• การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
• การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง
• Workshop
• ถาม-ตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
• ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางตรวจประเมิน การรักษา การกำกับดูแล มาตรฐานระบบบริหาร ISO 50001:2018