หลักสูตรอบรม การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามระบบมาฐาน ISO 45001 : 2018
(Hazard Identification and Assessment of OH&S Risks)

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
ISO 45001:2018 เป็นระบบระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งมาแทน OHSAS 18001 และนำมาบริหารในองค์กรเพื่อประโยชน์สำหรับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงโรคจาการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย สามารถช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานโดยปราศจากความกังวล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานนั้นออกมาตามเป้าหมายขององค์กร อย่างไรก็ตามผู้การนำระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 มาใช้ในในองค์กรจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการบ่งชี้อันตรายรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมมีความปลอดภัยมากขึ้น

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินระบบมาตรฐานการจัดการและให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 45001 :2018
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการ แนวคิด และขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. สามารถนำเทคนิคต่างๆไปเพิ่มพูนความสำเร็จในการดำเนินระบบมาตรฐาน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

หัวข้อการอบรม
• ความหมายของที่เกี่ยวกับระบบ ISO 45001:2018
• ความเสี่ยง และคำนิยาม การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงตาม ISO 45001:2018
• วิธีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดจากการทำงาน
• ข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและโอกาส
• การวิเคราะห์ การชี้บ่ง และการประเมินความเสี่ยง
• สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน (Procedure)จัดการความเสี่ยงและโอกาส
• การติดตามและทบทวนผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
• หัวหน้างาน ผู้จัดการ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบ ISO 45001:2018 ในการประเมินความเสี่ยง

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ยกตัวอย่าง กิจกรรมการเรียนรู้  ให้คำปรึกษาระหว่างอบรม ,สรุปการเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้