อบรมหลักสูตร “สุดยอด HR มือโปร ที่ทุกองค์กรต้องการ เจ้านายพอใจ”

หัวข้อการอบรม
1. เทคนิคสร้างแรงจูงใจในการทำงาน แม้ในภาวะวิกฤต 
2. เทคนิคสร้างแรงผลักดัน เพื่อเป็นสุดยอด HR
3. เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริง งาน HR ในหลากหลายมิติ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้จริง
– การสรรหาคนแบบเฮฮา แต่สำเร็จแน่นอน 100%
– แรงงานสัมพันธ์อย่างถึงแก่นแท้
– HR จอมปลดหนี้
– HR ในฐานะธุรการในห้องครัว
– HR กับงาน จป.
– การซ้อมอพยพหนีไฟ (มีบางอย่างที่คิดไม่ถึง)
4. เมื่อ HR ต้องเป็นโค้ช (Coaching) และพี่เลี้ยงในงาน
– ทักษะที่จำเป็นของบทบาทโค้ช
– ทักษะการให้คำปรึกษา
– ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ และการสร้างแรงจูงใจ
5. เทคนิคการวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วย Why Why Analysis
6. การผสมผสานเครื่องมือ(Tools) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ วิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลทุกมุมมองในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
7. เทคนิคการทำงานในสภาวะกดดันให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
8. HR คนเก่งรอบด้าน ที่ทุกองค์กรต้องการ (ใครๆก็อยากได้ตัว)
9. ก้าวสู่ความสำเร็จสูงสุดในสายงาน HR (ต้องไปให้ถึง)

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง