อบรม ออนไลน์สด หลักสูตร  HR for Non-HR หัวหน้างานกับการบริหารคน

Public Training Online: อบรมวันที่ 22 มิถุนายน 2566  เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรม โดย ดร. วชิระ ชนะบุตร

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญของการบริหารบุคคล
ทิศทางการบริหารและพัฒนาองค์กรในปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับ “คน” ในองค์กร เพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แนวคิดยุคใหม่ในการบริหารและพัฒนาคนในองค์กรจึงให้ความสำคัญกับหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัด (Non-HR) ในการบริหารและพัฒนาคนในหน่วยงานมากกว่าเดิมที่มีเพียงฝ่ายบุคคล (HR) เป็นผู้ดำเนินการ  เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่าหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัด เป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกน้องของตนเองมากที่สุด รู้จุดแข็ง จุดอ่อนและอุปสรรคในการทำงานของคนในฝ่ายตนเองดีที่สุด สามารถดึงศักยภาพของเขาเหล่านั้นออกมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระในงานของตนเองได้มากขึ้น การเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ในการบริหารและพัฒนาคนในองค์กร จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่หัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัดจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนคติ พร้อมที่จะร่วมมือกับฝ่ายบุคคลในการบริหารและพัฒนาคนในองค์กรเพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

วัตถุประสงค์การอบรม
1. ให้รู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล บทบาท หน้าที่ของหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัดในการบริหารคนให้สร้างคุณค่ากับหน่วยงาน
2. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัด
3. ให้สามารถนำความรู้และเทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคคล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
1. ความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ในการสร้างความได้เปรียบการแข่งขันระหว่างองค์กระกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. บทบาท หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ /ฝ่ายบุคคล กับการสร้างทุนมนุษย์
3. บทบาท หน้าที่ของหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัดในการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน
4. การบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัด
1. การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ลักษณะงานของตำแหน่งงาน (Job Description)
และการวางแผนอัตรากำลังคนของฝ่ายต้นสังกัด
2. การสรรหาและคัดเลือกคน (Recruitment and Selection) บทบาทร่วมระหว่างฝ่าย
บุคคล และหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัดในการสรรหา การคัดเลือกคน การทดสอบ
บุคลิกภาพและการสัมภาษณ์
3. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา การพัฒนาลูกน้อง (Human Resources Development)
– การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) การสอนงาน (Coaching)
– เส้นทางความก้าวหน้าในการทำงาน (Career Path) แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และการบริหารพนักงานศักยภาพสูง (Talent Management)
4. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ของผู้ใต้บังคับบัญชา
ลูกน้อง
– การประเมินผลงาน และให้ผลตอบกลับ (Feedback)
– การร่วมบริหารระบบค่าตอบแทน
5. การบริหารแรงงานสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกน้อง
– การสื่อสารแรงงานสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง การเสริมสร้างวินัยการทำงาน
– การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
– การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน บรรยากาศในการทำงาน
5. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัด

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
2. กรณีศึกษา /ยกตัวอย่าง ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
3. Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง

หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับ ผู้ที่เป็นหรือผู้ที่เตรียมตัวเป็น
1. หัวหน้างานทุกระดับ หัวหน้าหน่วย หัวหน้าแผนก Supervisor
2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ผู้สนใจที่จะพัฒนาตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่ความสำเร็จ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1. นำความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาพัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกน้อง ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม ในการดึงศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกน้องออกมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระในงานของตนเองได้มากขึ้น พัฒนาคนในองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และนำองค์กรไปสู่ความเจริญเติบโต

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี) หรือ สามารถเข้าใช้งาน Zoom ได้โดยเข้าผ่านเวปบราวเซอร์   https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 2,775 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com
E-mail2 :  info@vickktraining.com

 ⇒   โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม