หลักสูตรอบรม Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization

(Workshop ฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรม Power BI Desktop)
วิทยากรอบรมโดย อาจารย์ ดร. วชิระ ชนะบุตร
Public Training Online ผ่าน ZOOM :  วันที่ 21 พฤษภาคม  2567 เวลา 9.00- 16.00 น.

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

หลักการความสำคัญ
ข้อมูลถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ จะมีข้อมูลมากมายและหลากหลายรูปแบบ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีในการบริหารทรัพยากรบุคคลยุค Digital HR ที่ใช้ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลก็สามารถเข้าถึงใช้งานได้ง่ายขึ้น การใช้ประโยชน์จากข้อมูลจึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR)
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรด้วยวิทยาการข้อมูล (HR Analytics in Data Science) และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพของนักบริหารจัดการงานบุคคล (HR) ให้ก้าวไปสู่บทบาทการเป็น HR Business Partner ได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการ แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับ Digital HR , Big Data , Data Science และ HR Analytics
2. เพื่อให้มีเทคนิคในการเลือกใช้เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล HR ทั้งแบบพรรณนา (Descriptive) และคาดการณ์/พยากรณ์ (Predictive)
3. เพื่อให้มีทักษะในการอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล HR Analytics การจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization การอภิปรายเชื่อมโยงโดยใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และนำเสนอกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล HR

หัวข้ออบรม
1. ความรู้เกี่ยวกับ Digital HR , Big Data , Data Science และ HR Analytics
• HR Business Partner การสร้างมูลค่าให้องค์กรผ่านงาน HR ด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HR
• การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HR (HRIS) ในยุคดิจิตอลขององค์กร
• ความรู้เกี่ยวกับ Big Data การพัฒนา Big Data Ecosystem , ความรู้เกี่ยวกับ Data Mining และเทคนิค Data Mining สำหรับการทำงานด้าน HR Analytics
• ภาพรวมความสัมพันธ์ของข้อมูลทรัพยากรบุคคล (HR Data) กับข้อมูลการดำเนินงานขององค์กร (Organization & Business Data)
• กระบวนการข้อมูล Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) และกระบวนการสำหรับการทำ HR Analytics
2. HR Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้าน HR
• HR Analytics กับการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแบบ Descriptive และ Predictive
• การใช้สถิติสำหรับนัก HR ในการวิเคราะห์ข้อมูล
• การสร้างโปรแกรมให้เรียนรู้จากข้อมูล (Machine Learning)
• การทำ Data Mapping เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำ HR Analytics
3. HR Analytics กับการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล , การพรรณนา (Descriptive) และคาดการณ์/พยากรณ์ (Predictive) ในงาน HR ด้านต่างๆ
• วิเคราะห์อัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Workforce Analysis , Recruitment and selection)
• วิเคราะห์การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร (Training and Development)
• วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Employee performance)
• วิเคราะห์การออกจากงานของบุคลากร (Employee turnover)
• วิเคราะห์ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
4. การจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายเชื่อมโยงโดยใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และนำเสนอกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล HR ในด้านต่างๆ สู่การเป็น HR Business Partner
5. Workshop : ฝึกปฏิบัติการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization ด้วยโปรแกรม Power BI Desktop โดยผู้เข้าอบรมนำ Notebook ที่ติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktop (เวอร์ชันฟรี) มาใช้ในการทำ Workshop ซึ่งทางวิทยากรได้เตรียมข้อมูลตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ไว้ให้แล้ว


อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 3,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 3,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 3,705 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม คลิป VDO สอนการติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktop และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้ (กรณีอบรมแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM)
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone) หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เวป https://zoom.us/join

สำหรับการอบรมหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมเตรียม คอมพิวเตอร์ / Notebook จำนวน 2 เครื่อง โดย 1 เครื่องใช้เข้า zoom เพื่อรับชมวิทยากรบรรยาย อีก 1 เครื่องใช้สำหรับทำตามขั้นตอนที่วิทยากรสอน

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่งหลักฐานชำระค่าอบรมไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

  โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม