หลักสูตรอบรม “เทคนิคและทักษะการทำงานร่วมกับคนทุก Gen (Generation)”

วัตถุประสงค์การอบรม
• เพื่อเรียนรู้เข้าใจ เรื่องของคน ใน Gen (Generation) ต่างๆในยุคปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การปรับมุมมอง แนวคิด ทัศนคติ และเปิดใจ ในการการที่จะปรับตัวเข้าหากัน เพื่อให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
• เพื่อให้สามารถตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับ และควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
• เพื่อรู้หลักการและเทคนิคการสื่อสาร การประสานงาน และการสร้างสัมพันธ์อันดี กับคนในแต่ละ Gen
• เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่นใน Gen ต่างๆ และนำมาปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำงานเกิดความคล่องตัวและราบรื่น ลดความบาดหมาง คลางแคลงใจกัน

หัวข้อการอบรม
1. เรื่องของ”คน” ที่ทุกคนต้องรู้
• เรียนรู้ในเบื้องลึกของคนเพื่อ “รู้เรา-รู้เขา”
• การทำความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างของคน
• “คน” ที่ท่านเห็น กับ “ความจริง” ที่เขาเป็น อาจไม่ไช่เรื่องเดียวกัน
• การแบ่งประเภทของคนตาม Gen (Generation)
2. เรียนรู้ เข้าใจ คนต่างวัย คนต่าง Gen (Generation)
• เข้าใจคนในแต่ละแบบเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล
• พฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อจิตใจผู้อื่น
• ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3. หลักการทำงานร่วมกันในวัยทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
4. ทักษะและเทคนิคในการสื่อสารและการประสานงานเพื่อทำงานร่วมกันอย่างได้ผล
• จิตสำนึกและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารกับผู้อื่น
• ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากบุคลิกภาพของตัวเรา
• เทคนิคเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร
• กลยุทธ์ที่จะให้ได้รับความร่วมมือในการประสานงาน
• เทคนิคประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน / ภายนอกองค์กร
5. มนุษย์สัมพันธ์เพื่อการทำงานร่วมกันที่สัมฤทธิ์ผล
• เทคนิควิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างมิตรกับคนแต่ละ Gen
• หลักการพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานในแต่ละ Gen
6. เทคนิคสร้างการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง