หลักสูตรอบรม การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานให้เหมาะสมกับเกณฑ์การกำหนดค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง GD&T
(Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T)

วันจัดอบรม Public Training หลักสูตรด้านการอ่านแบบวิศวกรรมและ GD&T..คลิกอ่านรายละเอียด

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
ปัจจุบันกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น ส่วนประกอบเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว จะต้องนำชิ้นส่วนหลายๆ ชิ้นมาประกอบกันให้ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งชิ้นงานแต่ละชิ้นผลิตมาจากแหล่งผลิตที่แตกต่างกัน ผลที่ได้จากการประกอบของชิ้นงาน จะได้ตามมาตรฐานในพิกัดความเผื่อ โดยรวมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับรูปร่างและขนาดรวมไปถึงค่าพิกัดความเผื่อของชิ้นงานแต่ละชิ้น
ดังนั้น เพื่อลดความผิดพลาดจากการวัดชิ้นงานตามแบบแล้วนำไปสู่การผลิตชิ้นงาน ผู้ผลิตต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการกำหนดเครื่องมือวัด (Measuring Tools)เพื่อให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานที่กำหนดในแบบงาน (Drawing) และสัญลักษณ์ทีXใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน (GD&T)ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดเครื่องมือวัด (Measuring Tools) และเลือกใช้ เครื่องมือนั้นให้เหมาะสม ตามแบบงาน (Drawing) รวมทั้งรู้จักประยุกต์ และวิธีการวัด ให้สอดคล้องกับระบบพิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง Geometry Dimensional and Tolerance (GD&T) อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม
1. ภาพรวมของ GD&T
• กรอบควบคุม Feature
• แบบร่างและสัญลักษณ์ของ GD&T
2. เครื่องมือวัดและหลักการของ GD&T
3. การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียด (Measuring Tools) และวิธีการวัดชิ้นงานอ้างอิงตามสัญลักษณ์ของ GD&T
• การวัดความราบ (Flatness)
• การวัดความตรง (Straightness)
• การวัดความกลม (Roundness)
• การวัดความเป็นทรงกระบอก (Cylindricity)
• การวัดความขนาน (Parallelism)
• การวัดความตั้งฉาก (Perpendicular)
• การวัดความเป็นมุม (Angularity)
• การวัดตำแหน่ง (Position)
• การวัดความร่วมศูนย์ (Concentricity)
• การวัดความสมมาตร (Symmetry)
• การวัด Circular Run out
• การวัด Total Run out
• ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของเส้น (Profile of line)
• ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบ (Profile of surface)
4. เทคนิค GD&T
• ข้อกำหนดของ Envelope
• ดาตัม (Datum)
• ส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือมากที่สุด (MMC)
• ส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือน้อยที่สุด (LMC)
• GD&T ของชิ้นส่วนยืดหยุ่น

รูปแบบการอบรม
1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 %
2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
• วิศวกร
• พนักงาน / หัวหน้างาน QC/QA
• พนักงาน / หัวหน้างานฝ่ายผลิต
• ช่างเทคนิค
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

แนะนำเพิ่มเติม
ผู้เข้าอบรมต้องมีความเข้าใจและสามารถอ่าน Drawing และ แปลสัญลักษณ์ GD&T เบื้องต้นได้

 

ดูหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร “เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน (GD&T)”THE ENGINEERING DRAWING AND GEOMETRY DIMENSIONAL AND TOLERANCE (GD&T) TECHNIQUES (จัดอบรมแบบ Public Training)