หลักสูตรอบรม การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานให้เหมาะสมกับเกณฑ์การกำหนดค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง GD&T
(Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T)

วิทยากรอบรมโดย อาจารย์ เชิดศักดิ์ เพาะบุญ
Public Training Onsite จัดที่โรงแรม : วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00- 16.00 น.
สถานที่จัดอบรม โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ (The Berkeley Hotel Pratunam) *สถานที่อบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ดูหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน (GD&T)”THE ENGINEERING DRAWING AND GEOMETRY DIMENSIONAL AND TOLERANCE (GD&T) TECHNIQUES


ความสำคัญหลักสูตรอบรม
ปัจจุบันกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น ส่วนประกอบเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว จะต้องนำชิ้นส่วนหลายๆ ชิ้นมาประกอบกันให้ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งชิ้นงานแต่ละชิ้นผลิตมาจากแหล่งผลิตที่แตกต่างกัน ผลที่ได้จากการประกอบของชิ้นงาน จะได้ตามมาตรฐานในพิกัดความเผื่อ โดยรวมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับรูปร่างและขนาดรวมไปถึงค่าพิกัดความเผื่อของชิ้นงานแต่ละชิ้น
ดังนั้น เพื่อลดความผิดพลาดจากการวัดชิ้นงานตามแบบแล้วนำไปสู่การผลิตชิ้นงาน ผู้ผลิตต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการกำหนดเครื่องมือวัด (Measuring Tools)เพื่อให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานที่กำหนดในแบบงาน (Drawing) และสัญลักษณ์ทีXใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน (GD&T)ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดเครื่องมือวัด (Measuring Tools) และเลือกใช้ เครื่องมือนั้นให้เหมาะสม ตามแบบงาน (Drawing) รวมทั้งรู้จักประยุกต์ และวิธีการวัด ให้สอดคล้องกับระบบพิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง Geometry Dimensional and Tolerance (GD&T) อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม
1. ภาพรวมของ GD&T
• กรอบควบคุม Feature
• แบบร่างและสัญลักษณ์ของ GD&T
2. เครื่องมือวัดและหลักการของ GD&T
3. การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียด (Measuring Tools) และวิธีการวัดชิ้นงานอ้างอิงตามสัญลักษณ์ของ GD&T
• การวัดความราบ (Flatness)
• การวัดความตรง (Straightness)
• การวัดความกลม (Roundness)
• การวัดความเป็นทรงกระบอก (Cylindricity)
• การวัดความขนาน (Parallelism)
• การวัดความตั้งฉาก (Perpendicular)
• การวัดความเป็นมุม (Angularity)
• การวัดตำแหน่ง (Position)
• การวัดความร่วมศูนย์ (Concentricity)
• การวัดความสมมาตร (Symmetry)
• การวัด Circular Run out
• การวัด Total Run out
• ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของเส้น (Profile of line)
• ความคลาดเคลื่อนที่โปรไฟล์ของระนาบ (Profile of surface)
4. เทคนิค GD&T
• ข้อกำหนดของ Envelope
• ดาตัม (Datum)
• ส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือมากที่สุด (MMC)
• ส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือน้อยที่สุด (LMC)
• GD&T ของชิ้นส่วนยืดหยุ่น

รูปแบบการอบรม
1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 %
2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
• วิศวกร
• พนักงาน / หัวหน้างาน QC/QA
• พนักงาน / หัวหน้างานฝ่ายผลิต
• ช่างเทคนิค
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

แนะนำเพิ่มเติม
ผู้เข้าอบรมต้องมีความเข้าใจและสามารถอ่าน Drawing และ แปลสัญลักษณ์ GD&T เบื้องต้นได้ (ผ่านการอบรมหลักสูตร เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อ ที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานและมาตรฐานเกลียว GD&T (หลักสูตร 1 วัน)

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 5,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 5,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 5,605 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
อัตราค่าบริการดังกล่าว รวม เอกสารประกอบการอบรม วุฒิบัตร อาหารว่าง ชา กาแฟ (2 เบรก) และอาหารกลางวันรับประทานที่โรงแรมเรียบร้อยแล้ว

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

⇒   โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

⇒    สำรองที่นั่งอบรมผ่านเวปไซท์


ดูหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร “เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน (GD&T)”THE ENGINEERING DRAWING AND GEOMETRY DIMENSIONAL AND TOLERANCE (GD&T) TECHNIQUES (จัดอบรมแบบ Public Training)