อบรมหลักสูตร เทคนิคการใช้กิจกรรม / เกมส์ ประกอบการฝึกอบรมให้สัมฤทธิ์ผล พร้อมก้าวเป็น วิทยากรภายในองค์กร ระดับมืออาชีพ

อบรม Public Training : หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่มุ่งเน้นใช้งานจริงในองค์กร
อบรม 2 วัน 1 คืน วันที่จัดอบรม 19-20 มิถุนายน 2560
สถานที่จัด โรงแรมเอสเคป หัวหิน ESCAPE HUA HIN
วิทยากรอบรมโดย อาจารย์โกมินทร์  เมืองจันทร์

การฝึกอบรม ที่คัดสรรเป็นพิเศษ อัดแน่นเต็มพิกัด ทั้ง เทคนิค เนื้อหาสาระ วิทยากร อาหาร สถานที่ สภาพแวดล้อม ยกระดับความเหนือชั้น การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
การฝึกอบรมบุคลากรที่ประสบผลสำเร็จนั้น ต้องเกิดขึ้นจากเนื้อหาสาระดี วิทยากรถ่ายทอดดี สภาพแวดล้อมดี และ ผู้เข้าอบรม จะต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ การฝึกอบรมที่ไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายซึ่งเป็นอุปสรรคในการรับข้อมูล วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ต้องรู้วิธีการ มีเทคนิควิธีในการสอดแทรก กิจกรรม / เกมส์ ต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายหรือกระตุ้นความสนใจให้เพิ่มมากขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม การใช้ กิจกรรม / เกมส์ เพื่อประกอบการฝึกอบรมให้สัมฤทธิ์ผลนั้น มีหลากหลายกระบวนการวิธี เช่น การละลายพฤติกรรรม การถอดหัวโขน, กิจกรรม /เกมส์ เพื่อการเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์, กิจกรรม /เกมส์ เพื่อการนันทนาการ เป็นต้น วิทยากรผู้ฝึกอบรมจะต้องทราบว่า เมื่อไหร่จะสอดแทรก กิจกรรม / เกมส์ ในการฝึกอบรม และจะใช้ กิจกรรม / เกมส์ เหล่านี้อย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ในเชิงจิตวิทยา และการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
2. เพื่อได้เข้าใจความหมายและความสำคัญของการเป็นวิทยากรภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเรียนรู้การใช้กิจกรรม /เกมส์ ประกอบการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
4. เพื่อทราบว่าเมื่อไหร่จะต้องสอดแทรก กิจกรรม / เกมส์ ในการฝึกอบรม และทำให้บรรลุเป้าหมายได้
5. เพื่อทราบวิธีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยหรือแผนก
6. เพื่อทราบและวิเคราะห์การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานที่ สภาพแวดล้อม
7. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม Team building และ walk rally โดยสามารถนำไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเองได้เป็นอย่างดี
8. เพื่อให้สามารถคิดสร้างสรรค์กิจกรรมประกอบการอบรมให้ทันสมัย และสามารถนำกิจกรรมได้อย่างมืออาชีพ
9. เพื่อให้สามารถนำกิจกรรม/เกมส์ ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ ที่มีทั้งเทคนิค ลีลา และรู้จักการใช้กิจกรรม / เกมส์ ประกอบการฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง…การเป็นวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ
2. การพัฒนาบุคลากรมีรูปแบบอย่างไรบ้าง
3. เทคนิคการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ
4. ความสำคัญ การใช้ กิจกรรม / เกมส์ ประกอบอบรมฝึกอบรม
5. บทบาทของผู้นำ กิจกรรม / เกมส์
6. ประเภทของ กิจกรรม / เกมส์ ต่างๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากร
7. เทคนิคการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
8. การใช้น้ำเสียง ลีลา ภาษากาย ในการควบคุมคนหมู่มาก
9. แนวทางการคิดสร้างสรรค์กิจกรรม / เกมส์ ประกอบการฝึกอบรมให้ทันสมัยและตอบโจทย์อยู่เสมอ
10. เทคนิคการทำกิจกรรม Team building และ Walk rally (โดยย่อ แต่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร)
11. ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและวิธีการแก้ปัญหา
12. Tips : สรุปเทคนิคเป็นวิทยากร และการเป็นผู้นำกิจกรรม/เกมส์ ภายในองค์กร อย่างมืออาชีพ

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย สาธิต ชมวีดีทัศน์
2. กิจกรรมละลายพฤติกรรม / ระดมความคิด / การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
3. กิจกรรม เกมส์ Workshop โดยผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
1. วิทยากรภายในองค์กร หรือผู้มีหน้าที่ฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากร
2. ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่ ส่วนงาน HR / ฝึกอบรม
3. ผู้ที่เตรียมตัวเป็นวิทยากรฝึกอบรม
4. ผู้ที่ต้องการหรือเตรียมตัวเข้าทำงานในสายงานฝึกอบรมในองค์กรต่างๆ
5. ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการก้าวสู่อาชีพวิทยากร

กำหนดการอบรม
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 (เวลา 13.00 – 22.00 น.)
13.00                 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม / welcome drink
13.30 – 15.00    อบรม สัมมนา ช่วงที่ 1 ณ ห้องประชุม (Indoor)
15.00 – 15.15    พักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
15.15 – 17.00    อบรม สัมมนา ช่วงที่ 2 ณ ห้องประชุม (Indoor)
17.00                เข้าห้องพัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 – 22.00   กิจกรรมอบรมช่วงที่ 3
รับประทานอาหารเย็น (Thai BBQ Dinner) ณ ริมสระว่ายน้ำ(Outdoor)
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 (เวลา 8.00 – 12.00 น.)
06.30 เป็นต้นไป    รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (Red Coral Restaurant)
7.30 – 10.30       Beach Club Set (เครื่องดื่ม และของว่าง ณ ริมชายหาด)
9.00 – 10.30       กิจกรรมอบรมช่วงที่ 1 : กิจกรรมริมชายหาด (Outdoor)
เทคนิคการทำกิจกรรม Team Building / walk rally
10.30 – 10.45     พร้อมกันที่ห้องอบรม เตรียมพร้อมการอบรมช่วงที่ 2
รับประทาน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
10.45 – 12.00     อบรมสัมมนา ช่วงที่ 2 ณ ห้องประชุม (Indoor)
12.00                  ปิดการอบรม / Check-out Hotel

ยกระดับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ด้วยเทคนิคการใช้กิจกรรม เกมส์ ประกอบการอบรมแบบสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาบุคลกรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

อัตราค่าอบรมสัมมนา (บาท/ท่าน)  |  ยังไม่รวม Vat
ชำระก่อนวันอบรมโดยชำระไม่เกินวันที่ 5 มิถุนายน 2560

อัตราค่าอบรมปกติ กรณีพัก 2 ท่าน/ห้อง (เตียงคู่)
อัตราค่าอบรม : = 10,500 บาท/ท่าน
VAT 7% : 735
ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 3% : 315
กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย 3 % : 10,920 บาท/ท่าน
กรณีไม่มีใบหัก ณ ที่จ่าย : 11,235 บาท/ท่าน

กรณีต้องการพักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
อัตราค่าอบรม : = 12,000 บาท/ท่าน
VAT 7% : 840
ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 3% : 360
กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย 3 % : 12,480 บาท/ท่าน
กรณีไม่มีใบหัก ณ ที่จ่าย : 12,840 บาท/ท่าน

** กรณีส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษ 5% จากราคาข้างต้น 

อัตราดังกล่าวรวม
1. ห้องพักโรงแรม Deluxe @ ESCAPE HUA HIN พักคืนวันที่ 19 มิถุนายน 2560
2. อาหารเย็น (Thai BBQ Dinner)วันที่ 19 มิถุนายน 2560
3. อาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา กาแฟ วันที่ 19 และ 20 มิถุนายน 2560
4. อาหารเช้า (Red Coral Restaurant)วันที่ 20 มิถุนายน 2560
5.Beach Club Set (เครื่องดื่ม และของว่าง ณ ริมชายหาด) วันที่ 20 มิถุนายน 2560
6. เอกสารประกอบการอบรม พร้อมวุฒิบัตร
** No Alcohol ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ **

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา มีนบุรี
ชื่อบัญชี บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด เลขที่บัญชี 109-243809-5
2. แฟ็กซ์ใบ Pay in ไปที่ 02-9030080 ต่อ 1724 หรือสแกนไฟล์ส่งไปที่ info@vickktraining.com หรือ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าบริการ 3% หรือ 1%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644 กด 1 และ 095-3691591
โทรสาร 02-9030080 ต่อ 1724
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com
E-mail2 :  info@vickktraining.com

  โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งออนไลน์


บริการรับจัดอบรมภายในองค์กร In-House Training 

หลักสูตรอบรม In-House Training สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 0-27895644 กด 1 และ 095-3691591
โทรสาร 0-29030080 ต่อ 1724
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com
E-mail2 :  info@vickktraining.com