อบรมหลักสูตร เทคนิคการใช้กิจกรรม / เกมส์ ประกอบการฝึกอบรมให้สัมฤทธิ์ผล พร้อมก้าวเป็น วิทยากรภายในองค์กร ระดับมืออาชีพ

อบรม Public Training : วันที่จัดอบรม 17 พฤษภาคม  2564 เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรมโดย อาจารย์โกมินทร์  เมืองจันทร์
โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ THE BERKELEY HOTEL (BTS ชิดลม)** อาจเปลี่ยนแปลงได้

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
การฝึกอบรมบุคลากรที่ประสบผลสำเร็จนั้น ต้องเกิดขึ้นจากเนื้อหาสาระดี วิทยากรถ่ายทอดดี สภาพแวดล้อมดี และ ผู้เข้าอบรม จะต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ การฝึกอบรมที่ไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายซึ่งเป็นอุปสรรคในการรับข้อมูล วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ต้องรู้วิธีการ มีเทคนิควิธีในการสอดแทรก กิจกรรม / เกมส์ ต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายหรือกระตุ้นความสนใจให้เพิ่มมากขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม การใช้ กิจกรรม / เกมส์ เพื่อประกอบการฝึกอบรมให้สัมฤทธิ์ผลนั้น มีหลากหลายกระบวนการวิธี เช่น การละลายพฤติกรรรม การถอดหัวโขน, กิจกรรม /เกมส์ เพื่อการเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์, กิจกรรม /เกมส์ เพื่อการนันทนาการ เป็นต้น วิทยากรผู้ฝึกอบรมจะต้องทราบว่า เมื่อไหร่จะสอดแทรก กิจกรรม / เกมส์ ในการฝึกอบรม และจะใช้ กิจกรรม / เกมส์ เหล่านี้อย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ทราบกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ในเชิงจิตวิทยา และการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
2. เพื่อได้เข้าใจความหมายและความสำคัญของการเป็นวิทยากรภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเรียนรู้การใช้กิจกรรม /เกมส์ ประกอบการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
4. เพื่อทราบว่าเมื่อไหร่จะต้องสอดแทรก กิจกรรม / เกมส์ ในการฝึกอบรม และทำให้บรรลุเป้าหมายได้
5. เพื่อทราบวิธีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยหรือแผนก
6. เพื่อทราบและวิเคราะห์การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานที่ สภาพแวดล้อม
7. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม Team building และ walk rally โดยสามารถนำไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเองได้เป็นอย่างดี
8. เพื่อให้สามารถคิดสร้างสรรค์กิจกรรมประกอบการอบรมให้ทันสมัย และสามารถนำกิจกรรมได้อย่างมืออาชีพ
9. เพื่อให้สามารถนำกิจกรรม/เกมส์ ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ ที่มีทั้งเทคนิค ลีลา และรู้จักการใช้กิจกรรม / เกมส์ ประกอบการฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง…การเป็นวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ
2. การพัฒนาบุคลากรมีรูปแบบอย่างไรบ้าง
3. เทคนิคการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ
4. ความสำคัญ การใช้ กิจกรรม / เกมส์ ประกอบอบรมฝึกอบรม
5. บทบาทของผู้นำ กิจกรรม / เกมส์
6. ประเภทของ กิจกรรม / เกมส์ ต่างๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากร
7. เทคนิคการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
8. การใช้น้ำเสียง ลีลา ภาษากาย ในการควบคุมคนหมู่มาก
9. แนวทางการคิดสร้างสรรค์กิจกรรม / เกมส์ ประกอบการฝึกอบรมให้ทันสมัยและตอบโจทย์อยู่เสมอ
10. เทคนิคการทำกิจกรรม Team building และ Walk rally (โดยย่อ แต่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร)
11. ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและวิธีการแก้ปัญหา
12. Tips : สรุปเทคนิคเป็นวิทยากร และการเป็นผู้นำกิจกรรม/เกมส์ ภายในองค์กร อย่างมืออาชีพ

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย สาธิต ชมวีดีทัศน์
2. กิจกรรมละลายพฤติกรรม / ระดมความคิด / การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
3. กิจกรรม เกมส์ Workshop โดยผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
1. วิทยากรภายในองค์กร หรือผู้มีหน้าที่ฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากร
2. ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่ ส่วนงาน HR / ฝึกอบรม
3. ผู้ที่เตรียมตัวเป็นวิทยากรฝึกอบรม
4. ผู้ที่ต้องการหรือเตรียมตัวเข้าทำงานในสายงานฝึกอบรมในองค์กรต่างๆ
5. ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการก้าวสู่อาชีพวิทยากร

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

อัตราค่าอบรมสัมมนา (บาท/ท่าน)
1.กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน รับส่วนลด 5% จาก 4,800 บาท
อัตราค่าอบรม : = 4,560.00 บาท/ท่าน
VAT 7% : 319.20
ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 3% : 136.80
กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย 3 % : 4,742.40 บาท/ท่าน
กรณีไม่มีใบหัก ณ ที่จ่าย : 4,879.20 บาท/ท่าน

2.กรณีชำระ หน้างาน ชำระในราคาเต็ม
อัตราค่าอบรม : = 4,800.00 บาท/ท่าน
VAT 7% : 336.00
ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 3% : 144.00
กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย 3 % : 4,992.00 บาท/ท่าน
กรณีไม่มีใบหัก ณ ที่จ่าย : 5,136.00 บาท/ท่าน

** กรณีส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษ 10% จาก 4,800 บาท คงเหลือ 4,320.00 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT) โดยชำระก่อนวันอบรม **

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ info@vickktraining.com หรือ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644 กด 1   และ 095-3691591
Line ID : @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

  โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม