หลักสูตรอบรม ข้อกำหนด FSSC 22000 และการตรวจติดตาม Internal Audit

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

หลักการความสำคัญ
หลักสูตรนี้ ได้มีการอธิบายข้อกำหนดของมาตรฐาน FSSC22000 ในแต่ละประเด็นเชิงลึก เพื่อให้องค์กรสามารถนำความรู้ความเข้าใจ เพื่อใช้ในการจัดทำระบบบริหารความปลอดภัยทางด้านอาหารขององค์กร รวมทั้งได้มีการอธิบายในประเด็นว่าจะนำระบบ FSSC22000 ไปประยุกต์ใช้กับระบบปัจจุบันในองค์กร และเน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน

วัตถุประสงค์อบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจข้อกำหนด การนำระบบ FSSC 22000
2. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจแนวทางการตรวจสอบภายในข้อกำหนด FSSC 22000

หัวข้อการอบรม
• ความเป็นมาของระบบการจักการด้านความปลอดภัยของอาหาร
• ข้อกำหนดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 / FSSC22000
• ตัวอย่างนโยบาย และการวางแผน
• ตัวอย่าง Job Description
• ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
• Workshop การทบทวนฝ่ายบริหาร
• การบริหารทรัพยากร
• การวางแผนและจัดทำสินค้าปลอดภัย
• การวิเคราะห์อันตราย
• HACCP Plan
• คำจำกัดความของการตรวจประเมินคุณภาพ “ System Audit
• ประเภทของการตรวจประเมิน
• วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
• บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
• วงจรการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
• การวางแผนการตรวจประเมิน
• การเตรียมการตรวจประเมิน
• การดำเนินการตรวจประเมิน
• การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ
• สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการอบรม
• การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
• การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง , ถาม-ตอบ
• Workshop การนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
• สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ