หลักสูตรอบรม ข้อกำหนด FSSC 22000 V.5.1 และการตรวจติดตาม Internal Audit

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
ตามข้อกำหนดของระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร FSSC 22000 V.5.1 ได้มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 และต้องใช้แนวทาง ISO 2200 V 2018 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยด้านอาหารระดับสากลได้เป็นอย่างดี

เพื่อใช้ในการจัดทำระบบบริหารความปลอดภัยทางด้านอาหารขององค์กร รวมทั้งได้มีการอธิบายในประเด็นว่าจะนำระบบ FSSC22000 ไปประยุกต์ใช้กับระบบปัจจุบันในองค์กร และเน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ของระบบ FSSC 22000 Version 5.1 (Upgrade) ใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการและ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
2. เพื่อให้ผู้อบรม เรียนรู้เทคนิคต่างๆและสามารถนำความรู้ FSSC 22000 Version 5.1 (Upgrade) ไปประยุกต์ใช้ในงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจแนวทางการตรวจสอบภายในข้อกำหนด FSSC 22000 V 5.1

หัวข้ออบรม
• หลักการของมาตรฐานใหม่ของ FSSC 22000 V 5.1 พ.ศ.2563
• การจัดการความปลอดภัยของอาหารในระดับสากล ตามโครงสร้างและคำนิยามใหม่
• ข้อกำหนดใหม่ของ ISO 2200:2018 ISO 22000:2018 Food safety management system
• แนวคิดและโครงสร้างสำคัญของ ISO 22000
• บริบทขององค์กร (ข้อ 4)
• ภาวะผู้นำ (ข้อ 5)
• การงานแผน (ข้อ 6)
• การสนับสนุน (ข้อ 7)
• การปฏิบัติงาน (ข้อ 8)
• การประเมินสมรรถนะ (ข้อ 9)
• การปรับปรุง (ข้อ 10)
• ข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยนของมาตรฐาน FSSC 2200 Version 5.1
• คำจำกัดความของการตรวจประเมินคุณภาพ “ System Audit
• ประเภทของการตรวจประเมิน
• วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
• บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
• วงจรการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
• การวางแผนการตรวจประเมิน
• การเตรียมการตรวจประเมิน
• การดำเนินการตรวจประเมิน
• การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ
• Workshop /ถาม-ตอบ มอบของรางวัล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
• พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ FSSC 22000 V.5.1 GMP/HACCP

รูปแบบการการอบรม
• การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
• การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ