หลักสูตรอบรม Food Defense การปกป้องอาหารและอาหารปลอม

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
ในการประกอบอุตสาหกรรมด้านอาหาร ความปลอดภัยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องมีการกำหนดแผนการควบคุมในระบบปฏิบัติการความปลอดภัย และวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันอาหารปลอม รวมถึงมีการทบทวนตรวจสอบตามระบบหลักสากลไม่ว่าจะเป็น วิธีการผลิตที่ปลอดภัย การแปรรูป การขนส่ง และผู้ค้าปลีก (Guidance for Industry Producers, Process, Transportation and Retailers) โดย FDA มีเป้าหมายให้มีการประเมินระบบการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการผู้บริโภคและสร้างความปลอดภัย
หลักสูตร Food Defense การปกป้องอาหารและอาหารปลอม เน้นให้ผู้ประกอบการเน้นให้ผู้ประกอบการ ว่าจะจะเป็นการผลิตอาหาร การแปรรูป การขนส่ง และผู้ค้าปลีก ได้มีการตะหนักถึงการประกอบกิจการหาวิธีปกป้องอาหารและอาหารปลอมก่อนถึงมือผู้บริโภค เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมันให้กับผู้บริโภคในการปฏิบัติการอาหารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายของระบบปฏิบัติการอาหารสร้างความลอดภัยให้กับผู้บริโภค
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆรวมถึงหลักปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรม
• ความสำคัญในการประกอบธุรกิจด้านอาหาร
• ความหมายของระบบปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในอาหาร
• แนวทางปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในธุรกิจอาหารในแต่ละด้าน
o ผู้นำองค์กร Leader Management
o พนักงาน Staff
o สถานประกอบการด้านอาหาร Food Facility
o รูปแบบการดำเนินงาน Operation
• Workshop 1: การสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยในองค์กร
• การทบทวนข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับ Food Defense
• การประเมินความเสี่ยงพื้นที่การดำเนินงาน
• การจัดทำแผนและสร้างมาตรการการป้องกันที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร
• Workshop 2: การประเมินความเสี่ยงในพื้นที่การดำเนินงาน และจัดทำแผนการป้องกัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
• หัวหน้างาน คณะทำงานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ยกตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ ให้คำปรึกษาระหว่างอบรม ,สรุปการเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้