หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
ในโลกแห่งการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกๆองค์กรต่างพัฒนา ยกระดับคุณภาพของสินค้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมคุณภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในการที่จะทำให้องค์กรบรรลุถึงความต้องการดังกล่าวข้างต้นการควบคุมคุณภาพจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระบวนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) FMEA เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันปัญหาความล้มเหลวในส่วนของขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบควบคุมกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์

หลักสูตรอบรม FMEA นี้ มุ่งเน้นเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบควบคุมกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งการนำเทคนิค FMEA เข้ามาประยุกต์ใช้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในการทำงาน

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เพื่อให้เข้าใจเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
2. เพื่อให้เข้าใจและทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของทีมงานในการจัดทำ Design and/or Process FMEA’s
3. เพื่อให้เข้าใจ Process –FMEA ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดข้อบกพร่อง
4. เพื่อให้มีความเข้าใจในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบตามคู่มือมาตรฐานฉบับใหม่
5. สามารถจัดทำ Process –FMEA ที่ช่วยป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดส่งมอบสู่ลูกค้า

เนื้อหาหลักสูตรอบรม
– ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA
– วัตถุประสงค์ของ FMEA
– ความหมายหมายของ FMEA
– ประเภทของ FMEA
– การประยุกต์ใช้ FMEA ตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ ISO/TS16949:2009
– คำศัพท์/นิยาม/หลักการของ FMEA
– ภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ
– เทคนิคการลงบันทึกในเอกสาร FMEA ฉบับใหม่
– แนวคิดและเทคนิคของ Design FMEA และวิธีการนำไปใช้กับขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึง ตัวอย่างคำแนะนำในการนำ Design FMEA ไปใช้ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในคู่มือฉบับใหม่
– แนวคิดและเทคนิคของ Process FMEA และวิธีการนำไปใช้กับขันตอนการออกแบบกระบวนการ ผลิตภัณฑ์รวมถึงตัวอย่างคำแนะนำในการนำ Process FMEA ไปใช้ให้มีความสอดคล้อง กับความต้องการ ในคู่มือฉบับใหม่
– เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนของค่าความรุนแรง, โอกาสเกิด และการตรวจจับตามคู่มือ FMEA ฉบับ ใหม่
– แนวทางในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

ลักษณะการอบรม :
1. การบรรยาย ยกตัวอย่าง โดยการสื่อสารแบบ 2 ทาง 
2. กรณีศึกษา ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
– ฝ่าย New Model, R&D , Engineering
– ฝ่าย การตลาด
– ฝ่าย จัดซื้อ
– ฝ่าย QC/QA
– ฝ่ายผลิต
– บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป