อบรมหลักสูตร “Finance for Non-Financeสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน

Public Training Online: อบรมวันที่  10 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรม โดย  อ.ดร. พลกฤต โสลาพากุล

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญของหลักสูตรอบรม
การจะเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ จะมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการเงินด้วย เนื่องจากต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน รวมถึง การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมฝึกกระบวนการคิดและการตัดสินใจในการลงทุนที่เหมาะสม
โดยหลักสูตร Finance for Non-Finance นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา การบริหารทางการเงิน และเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทต่างๆให้สอดคล้องเหมาะสมตรงกับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับโครงการลงทุนต่างๆ

หัวข้อการอบรม
1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
2. ทำความรู้จักวงจรการบัญชี
3. โครงสร้างของเงินทุน
4. ประเภทของงบการเงิน
5. ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน
6. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)
7. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis)
8. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common – Size)
9. การนำการผลการวิเคราะห์งบการเงินมากำหนดกลยุทธ์
10. ต้นทุนของเงินทุนจากแหล่งต่างๆ
11. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point)
12. การวิเคราะห์การลงทุนในโครงการต่างๆ
13. การติดตามและประเมินประสิทธิภาพของงบประมาณผู้รับผิดชอบ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น
• วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback period method)
• วิธีผลตอบแทนจากการลงทุน (The internal rate of return method)
• ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
14. จริยธรรมทางธุรกิจ และ Tips : เรื่องอื่นๆที่จำเป็นต้องรู้

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ยกตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ ให้คำปรึกษาระหว่างอบรม ,สรุปการเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone) หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เวป https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

  โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม

 

สนใจหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง “Finance for Non-Finance สำหรับพนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน”