อบรมหลักสูตร “Finance for Non-Financeสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน

ความสำคัญของหลักสูตรอบรม
การจะเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ จะมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการเงินด้วย เนื่องจากต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน รวมถึง การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมฝึกกระบวนการคิดและการตัดสินใจในการลงทุนที่เหมาะสม
โดยหลักสูตร Finance for Non-Finance นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา การบริหารทางการเงิน และเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทต่างๆให้สอดคล้องเหมาะสมตรงกับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับโครงการลงทุนต่างๆ

หัวข้อการอบรม
1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
2. ทำความรู้จักวงจรการบัญชี
3. โครงสร้างของเงินทุน
4. ประเภทของงบการเงิน
5. ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน
6. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)
7. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis)
8. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common – Size)
9. การนำการผลการวิเคราะห์งบการเงินมากำหนดกลยุทธ์
10. ต้นทุนของเงินทุนจากแหล่งต่างๆ
11. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point)
12. การวิเคราะห์การลงทุนในโครงการต่างๆ
13. การติดตามและประเมินประสิทธิภาพของงบประมาณผู้รับผิดชอบ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น
• วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback period method)
• วิธีผลตอบแทนจากการลงทุน (The internal rate of return method)
• ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
14. จริยธรรมทางธุรกิจ และ Tips : เรื่องอื่นๆที่จำเป็นต้องรู้

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ยกตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ ให้คำปรึกษาระหว่างอบรม ,สรุปการเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้

สนใจหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง “Finance for Non-Finance สำหรับพนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน”