อบรมหลักสูตร “Finance for Non-Financeสำหรับพนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน

คลิกดู..วันจัดอบรม Public Training หลักสูตร Finance for non Finance

ความสำคัญของหลักสูตรอบรม
ปัจจุบัน ความรู้ทางด้าน การเงิน และการบัญชี มีความสำคัญและจำเป็นเพิ่มมากขึ้น ในทุกธุรกิจ จะเห็นว่าหลายๆองค์กรมีการส่งเสริมให้ความรู้ ทักษะ เรื่องการเงิน และการบัญชีกับพนักงานทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สนองต่อเป้าหมายขององค์กร ด้วยโลกธุรกิจทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกธุรกิจทุกองค์กรจำเป็นต้องสร้างความได้เปรียบในด้านต่างๆ ต้องทันต่อเหตุการณ์ ตื่นตัวอยู่เสมอ การตัดสินใจต้องรวดเร็ว และรอบคอบ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลของธุรกิจที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งข้อมูลทางการเงินและการบัญชีเป็นข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการวางแผนและการตัดสินใจของหน่วยงาน หรือขององค์กร
หลักสูตร Finance for Non-Finance นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชีและการเงิน ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา การบริหารทางการเงิน และเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทต่างๆให้สอดคล้องเหมาะสมตรงกับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน หรือองค์กรในเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับการทำโครงการต่างๆของหน่วยงาน หรือองค์กร

หัวข้อการอบรม
1. แนวคิดพื้นฐานของงบการเงิน และการปรับความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสำหรับพนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
3. ทำความรู้จักวงจรบัญชี
4. งบแสดงฐานะทางการเงิน
5. งบกำไรขาดทุน
6. งบกระแสเงินสด
7. ตัวอย่างงบการเงินแต่ละประเภท และการวิเคราะห์
Workshop 1: ทำความเข้าใจในงบการเงินแต่ละประเภท
8. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Ratio ในแต่ละด้าน
• สภาพคล่อง (Liquidity)
• ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Asset Management)
• การบริหารหนี้สิน (Debt Management)
• ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)
9. การวิเคราะห์งบในแนวนอน (Horizontal Analysis) และแนวดิ่ง (Common – Size)
Workshop 2 : การวิเคราะห์งบ แบบ Ratio แนวนอนและแนวดิ่ง
Workshop 3 : เทคนิคการคัดเลือกเครื่องมือต่างๆที่เหมาะสมมาใช้
10. สรุปการเรียนรู้ การนำไปประยุกต์ใช้งาน และ Tips : เรื่องอื่นๆที่จำเป็นต้องรู้

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ยกตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ ให้คำปรึกษาระหว่างอบรม ,สรุปการเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้

คลิกดู..วันจัดอบรม Public Training หลักสูตร Finance for non Finance