หลักสูตรอบรม FINANCE FOR NON-FINANCE สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน (มุ่งเน้นการจัดทำงบประมาณ)

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
การจะเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ จะมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการเงินด้วย เนื่องจากต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การจัดทำและบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมฝึกกระบวนการคิดและการตัดสินใจในการลงทุนที่เหมาะสม โดยหลักสูตร Finance for Non-Finance นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา การบริหารทางการเงิน และเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทต่างๆให้สอดคล้องเหมาะสมตรงกับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์ การอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถได้ทำงบประมาณ และวิเคราะห์งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
• แนวคิดพื้นฐานของงบการเงิน
• หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงินหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
• งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
*** ผู้เรียนจะได้เห็นตัวอย่างงบการเงินแต่ละประเภท***
• การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Ratio ในแต่ละด้าน
1. สภาพคล่อง (Liquidity)
2. ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Asset Management)
3. การบริหารหนี้สิน (Debt Management)
4. ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)
• การวิเคราะห์งบในแนวนอน และแนวดิ่ง
• Workshop 2: การวิเคราะห์งบ แบบ Ratio แนวนอนและแนวดิ่ง
• หลักการในการบริหารงบประมาณ
• ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณ
• การควบคุมงบประมาณและวิเคราะห์ความแตกต่าง
• แนวคิดการวิเคราะห์ผลต่างกำไร
• ปัญหาในการบริหารงบประมาณ
• Workshop 2: การจัดทำงบประมาณ
• สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ยกตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ ให้คำปรึกษาระหว่างอบรม ,สรุปการเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้