อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การสร้างความมั่งคั่งของครอบครัวและการป้องกันความขัดแย้ง
FAMILY WEALTH & CONFLICT PREVENTION
วิเคราะห์เจาะลึก กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับกิจการ ของครอบครัว

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน แบบคลาสปกติ / แบบออนไลน์ ผ่าน zoom เวลา 9.00 – 16.00 น.

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
การฝึกอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับกิจการของครอบครัว ให้มีความเข้าใจในประเด็นกฎหมาย และภาษีในการปรับโครงสร้างกิจการและการสืบทอดกิจการครอบครัวอย่างยั่งยืน แนวคิดหลักของการฝึกอบรมนี้คือการวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายและภาษีในเชิงลึกสำหรับกิจการครอบครัว รวมถึงการนำประสบการณ์จริงและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงจากคดีตัวอย่างมาใช้ประกอบการฝึกอบรม การฝึกอบรมนี้จะครอบคลุมถึงประเด็นกฎหมาย สัญญา และภาษีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของครอบครัวทรัพย์สินทางปัญญาและบุคลากรในกิจการครอบครัว

หัวข้อการอบรม
1. เข้าใจสาเหตุของความขัดแย้งในกิจการครอบครัว การป้องกัน และแนวทางการแก้ปัญหา
2. ความขัดแย้งในกิจการครอบครัวจัดการได้! ในมุมกฎหมายและภาษี เช่น การแบ่งผลประโยชน์ อำนาจบริหารกิจการ ข้อพิพาทในเรื่องทรัพย์สินของกิจการและครอบครัว
3. เรียนรู้เจาะลึกจากกรณีตัวอย่างการบริหารความขัดแย้งของกิจการครอบครัวที่มีคดีขึ้นสู่ศาล
4. วิธีป้องกันความขัดแย้งในการปรับโครงสร้างกิจการครอบครัวและการ “จัดแบ่งผลประโยชน์”
5. วิธีการการทำสัญญา Family Agreement การวางโครงสร้างบริษัท Holding เพื่อเป็น “กงสี” ของครอบครัวนโยบายการจ่ายเงินปันผลและผลกำไรให้แก่สมาชิกครอบครัว
6. วิธีแยก/รวมการบริหารเพื่อสร้าง “ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง” ให้เหมาะสมแก่ “ทายาทของกิจการ”
7. การคัดเลือกทายาท “การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน” “การวางแผนพินัยกรรม” “การมอบอำนาจในองค์กร”
8. การนำ “คนนอก” เข้ามาช่วยทายาทบริหารกิจการครอบครัวภายใต้กรอบของกฎหมายและภาษี
9. กรณีศึกษาของ “กิจการ 100 ปี” ของไทยและต่างประเทศ: ควรมี Family Council หรือไม่? และ “ธรรมนูญครอบครัวจำเป็นต้องมีทุกครอบครัวจริงหรือ?”
10. กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีเพื่อขยายกิจการไปต่างประเทศ การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจการนำกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
11. กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีเพื่อการใช้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ REIT การซื้อกิจการอื่นเพื่อขยายกิจการครอบครัวโดยใช้ กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษี
12. กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีเพื่อการขายกิจการและกลยุทธ์การ “ออกจากธุรกิจ”อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการอบรม
• บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
• เพิ่มพูนประสบการณ์จากตัวอย่าง / กรณีศึกษา ประยุกต์สู่การทำงานจริง
• ถาม ตอบ ทุกปัญหา
• ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม