หลักสูตรอบรม เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel
(Microsoft Excel for working)

ดูตารางวันจัดอบรม หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel ขั้นสูง อย่างมืออาชีพ (Advance Microsoft Excel)..Click

ความสำคัญการอบรม
โปรแกรม Microsoft Office Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ
หลายท่านไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะขาดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง ทำให้ไม่รู้จักเครื่องมือที่โปรแกรมมีให้และนำไปใช้ไม่เป็น จนเกิดอาการเบื่อหน่ายในการใช้โปรแกรม
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรม
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Excel
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสูตรการคำนวณได้
• เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างกราฟชนิดต่างๆ ได้
• เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจฟังก์ชันที่จำเป็นในการสร้างงาน
• เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำโปรแกรมไปประยุกค์ใช้กับโปรแกรม Word และ PowerPoint ได้

หัวข้อการอบรม
1. Review Microsoft Excel และ Trip การใช้งาน Excel ในส่วนนี้จะเป็นการเตรียมพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันเนื่องจากบางท่านอาจจะศึกษาด้วยตัวเองมาบ้างแล้ว จึงจำเป็นต้องปรับให้เข้าใจตรงกัน พร้อมแทรกเทคนิคที่น่าสนใจต่างๆ
• ส่วนประกอบของ Microsoft Excel
• เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ให้เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว เช่น เทคนิคการ copy งานเทคนิคการเลื่อน Cell เทคนิคการใส่สูตร shortcut ที่ทำงานทำงานได้รวดเร็ว
2. เข้าใจเรื่องลำดับของการคำนวณ และเครื่องหมายของการคำนวณ (Operation)
3. สูตรคำวณ พื้นฐาน ได้แก่ SUM(), AVERAGE() , MAX() , MIN(), COUNT, COUNTA, BAHTEXT
• ตัวอย่างการคิดต้นทุน กำไร
4. สูตรการทำงานเกี่ยวกับวันที่ ได้แก่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, WEEKDAY
• ตัวอย่างการใช้งาน
5. สูตรการคำนวณที่ซับซ้อน
• IF, SUMIF(), COUNTIF(), LOOKUP(), VLOOKUP()
• ตัวอย่างการประยุกค์ใช้สูตรที่ซับซ้อนเพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น
6. การเชื่อมโยงข้อมูลลิงค์ข้อมูลใน Link Cell ภายใน Worksheet , Link Worksheet , Link Workbook
7. การสร้างกราฟชนิดต่างๆ
8. การสร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และ การสร้างกราฟจาก Pivot table
9. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม Word และ PowerPoint
10. ถามตอบ ปัญหาต่างๆ และการแก้ไขปัญหา

ตัวอย่าง Workshop / กรณีศึกษา
•Workshop 1 : จัดทำบัญชี ต้นทุน กำไร พร้อมสร้างกราฟและนำเสนอผลงาน
•Workshop 2 : จัดทำลำดับคะแนน 0-100 และใส่เกรด A-F พร้อมการนำเสนอ
•Workshop 3 : ใช้ Function VLOOKUP() พร้อมการนำเสนอ
•Workshop 4 : ใช้ Function Pivot table และสร้างกราฟ พร้อมการนำเสนอ
(workshop สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

การดำเนินการฝึกอบรม
• บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
• Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

หลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel ขั้นสูง อย่างมืออาชีพ (Advance Microsoft Excel)..Click