อบรม ออนไลน์สด หลักสูตร จริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กร ในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Public Training Online: อบรมวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรมโดย ดร. วชิระ ชนะบุตร

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
การทำงานด้วยใจที่มีหลักธรรมในการปฏิบัติงาน กลายเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จอันยั่งยืนขององค์กรและการดำเนินธุรกิจอย่างน่าประหลาดใจ การมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานที่ดีจะทำให้พนักงาน เข้าใจ ซึมซับ ตระหนักถึงความใส่ใจและความรับผิดชอบต่อองค์กร ตนเอง ลูกค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งการปลูกฝังเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมองค์กรและหลักธรรมในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน/บุคลากรนั้น จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การอบรม
ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จอันยั่งยืนขององค์กร โดยปลูกฝังให้มีความตระหนักและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการสร้างคุณภาพจริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการนำหลักธรรมมาเป็นพื้นฐานในการทำงาน เพื่อนำพาองค์กรและตนเองไปสู่ความสำเร็จต่อไป

หัวข้อการอบรม
1. ความหมายและความสำคัญของ จริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กร
2. ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงานกับองค์กร
3. จริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรกับการทำงาน
• ความรับผิดชอบต่อตนเอง
• องค์กร
• สังคม
• ผู้เกี่ยวข้อง
4. การมีจริยธรรม จรรยาบรรณ ส่งผลดีต่อชีวิต และแบบอย่างที่ดีที่ควรยึดถือ
5. ความลดลงของจริยธรรม จรรยาบรรณในการทำงาน ที่นำไปสู่ความเสื่อมต่อองค์กร
• เล่าสู่กันฟัง : การรับและติดสินบน
• เล่าสู่กันฟัง : การทุจริตในหน้าที่
• เล่าสู่กันฟัง : การคุกคามทางเพศ
• เล่าสู่กันฟัง : การเลือกปฏิบัติ ดูถูกเหยียดหยาม
• เล่าสู่กันฟัง : การพนัน ยาเสพติด ขาย ซื้อ เสพ
• เล่าสู่กันฟัง : การละเว้นต่อการกระทำผิด
6. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกื้อกูลจริยธรรม และจรรยาบรรณขององค์กร
7. หลักการสร้างความสุขในการทำงาน การดำรงชีวิต และความคิดเชิงบวกในการทำงาน
8. อิทธิบาท 4 หลักธรรมในการทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
9. การสื่อสารจริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานรู้สึกมีจิตสำนึกรักองค์กร สู่การยอมรับและปฏิบัติตาม ก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
• กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
• สรุป เรียนรู้จากกิจกรรมการอบรม , ถาม ตอบ ทุกข้อสงสัย ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone) หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เวป  https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่  vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

 ⇒   โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม