อบรมหลักสูตร ทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักขาย  นักการตลาด …ระดับมืออาชีพ
(เหมาะสำหรับ ฝ่ายขาย / ฝ่ายการตลาด / ฝ่ายดูแลและบริการลูกค้า)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์การอบรม
ให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในการขาย การดูแลบริการลูกค้า เพื่อให้ได้ผลสูงสุด ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดได้ในแต่ละสาขาอาชีพของตนเองทันที โดยใช้เวลาที่น้อยที่สุด รวมทั้งการสร้างความเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่มากับการใช้ภาษาอังกฤษ ที่ควรทราบ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการเข้าใจผิดของสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่งต่อผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเอง

หัวข้อการอบรม
1. ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจและภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. การเขียนแนะนำสินค้าและบริการเป็นภาษาอังกฤษ แบบนักการตลาด
– ขั้นตอนการวางโครงสร้างการเขียนแบบการตลาดเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายและใช้ได้ทันที
– การเลือกใช้คำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
3. การนำเสนอสินค้าและบริการเป็นภาษาอังกฤษ
– รูปแบบการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษแบบสากล
– ขั้นตอนวางแผนโครงสร้างการนำเสนอ แบบสากล
– การสรุปเรื่องและการ highlight ข่าวสารที่สำคัญ
– การทำ elevator pitch แบบนักการตลาด ใจความสั้นๆ ที่ทำให้ลูกค้าต้องติดตาม
– การเพิ่มทักษะการฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การตอบโต้ โดย email และโทรศัพท์
– การใช้ email ในการสื่อสารให้ตรงจุด
– การสื่อสารด้วยการเขียน email ที่ไม่ทำให้เกิดข้อความน่าสับสน
– ข้อควรระวังในการใช้ email
5. การออกเสียงบางตัวในภาษาอังกฤษ ที่ชาวต่างชาติมีปัญหากับคนไทย
– สำเนียงมีความสำคัญขนาดนั้นเชียวหรือ
6. ข้อควรระวังในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการทำธุรกิจ
7. วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ควรทำ

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ยกตัวอย่าง เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน (บรรยากาศสนุก ไม่น่าเบื่อ ความรู้จัดเต็ม)
2. Workshop / ร่วมแชร์ประสบการณ์ / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. ถาม-ตอบทุกปัญหา เพื่อสามารถนำกลับไปใช้จริงในการทำงาน
4. สรุปภาพรวม เคล็ดลับ และการนำไปประยุกต์ใช้จริงในการทำงาน

ผู้ที่เหมาะสมเข้าร่วมอบรม
1. ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องรับรู้ตรวจตรางานของผู้ใต้บังคับบัญชา
2. ผู้บริหารด้านงานขายและการตลาดขององค์กร
3. นักขายและนักการตลาดรุ่นใหม่
4. ผู้บริหารและพนักงาน ฝ่ายดูแล/บริการลูกค้า
5. ผู้บริหารและพนักงาน Frontline
6. ผู้สนใจทั่วไป