หลักสูตรอบรม EMPLOYEE BRAND (แบรนด์พนักงาน)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
ที่ผ่านมา การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับแบรนด์มักถูกเข้าใจว่าเป็นงานของหน่วยงานด้านการตลาดเท่านั้น แต่เมื่อบทบาทของ “แบรนด์” ได้ขยายมาสู่การส่งมอบประสบการณ์รวมและการสร้างความรู้สึกผูกผันแก่ลูกค้าดังเช่นในปัจจุบัน และทรัพยากรสำคัญในการส่งมอบคือพนักงานขององค์กร กล่าวคือ พนักงานทุกๆ คนขององค์กรควรมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานและการบริหารองค์กร ตลอดจนภาพลักษณ์หรือแบรนด์ของสินค้าหรือองค์กร ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ภายใต้ข้อเสนอหรือพันธสัญญาของแบรนด์ที่กำหนดไว้อย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เริ่มตั้งแต่โถงทางเข้าหรือหน้าบริษัทฯ ที่ทำการที่แสดงความเชื้อเชิญ การรับโทรศัพท์ การตอบคำถาม การต้อนรับที่สุภาพและอบอุ่น การอำนวยความสะดวกอย่างสร้างสรรค์และมีน้ำใจ มีมารยาทดี ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนการบริการหลังการขายที่ไว้วางใจได้ เป็นต้น
ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพ ของพนักงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในบทบาทของการเป็นผู้สร้างแบรด์ที่ดีต่อองค์กร เพราะไม่ว่า การเดิน ยืน นั่ง พูด หรือ การแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในใจ ซึ่งเป็นบุคลิกภาพภายใน ที่สามารถปรับปรุงให้สื่อออกมาได้อย่างเหมาะสม และเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาการอบรม
1. บทบาทของบุคลิกภาพในการทำงานยุคใหม่
2. วิเคราะห์จุดดี และจุดที่ควรปรับปรุง
3. การพัฒนาบุคลิกภายนอก กับการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในทีมงาน
– การแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ
– ท่วงท่าอิริยาบถ
– บุคลิกลักษณะในการทำงาน และการเข้ากับผู้อื่น
4. การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน พฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกจากความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ ตามแนวคิดของ Burmann and Zeplin
– ความมั่นใจและความน่าประทับใจ
– สร้างเสน่ห์และความ ประทับใจ
– การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อการทำงาน
– การสร้างความมั่นใจในตนเอง
5. มารยาทในสังคม และมารยาททางธุรกิจ
6. การพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสาร
– การเลือกใช้คำในการสื่อสาร และคำพูดกับความรู้สึกของผู้ฟัง
– การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
– รูปแบบการสื่อสารทั้งของตนเองและบุคคลอื่น เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสาร
7. กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ ลักษณะท่าทาง บุคลิกภาพที่เหมาะสม
– เมื่อติดต่อ ต้อนรับ ให้บริการลูกค้า
– เมื่อต้องเป็นผู้ริเริ่ม ผู้นำ หรือผู้ที่ต้องเป็นตัวอย่างในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้ง ภายนอกและ ในองค์กร
– เมื่อต้องนำเสนอรายงาน นำเสนอสินค้า แนะนำตัว หรือแนะนำองค์กร และอื่นๆ
– เมื่อต้องเป็นผู้ประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ
8. สรุปและให้คำแนะนำเพื่อมุ่งผลต่อการพัฒนา