หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การขายสินค้า แบบ DRTV (Direct Response Television)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความเป็นมาและหลักการ
รูปแบบการโฆษณาขายสินค้าแบบ DRTV (Direct Response Television) นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ และขณะนี้ในประเทศไทยก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองในยุคดิจิตอลนี้ หัวใจสำคัญของการทำ DRTV คือ ผู้ผลิตรายการเสนอขายสินค้าส่งตรงถึงผู้รับชม โดยพยายามชักจูงและโน้มน้าวให้ผู้ชมรายการสนใจและตอบสนองโดยการสั่งซื้อสินค้าในทันทีหลังจากรายการจบลง ซึ่งการจะนำเสนอขายสินค้าและโน้มน้าวใจผู้ชมได้ดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ควบคู่ไปกับประสบการณ์ ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทำให้ต้องเรียนรู้ และพัฒนาตามให้ทัน

วัตถุประสงค์การอบรม
ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการนำเสนอขายสินค้า และดูแลลูกค้าแบบ DRTV (Direct Response Television) รวมไปถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการขายผ่านวิธีดังกล่าว ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการขาย การตลาด ในปัจจุบัน ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และที่สำคัญ คือ ทราบเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและการสร้างแรงจูงใจของผู้ชมรายการ รวมถึงวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการขายยุคใหม่ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงประสิทธิภาพการนำเสนอขายและบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถต่อสู้ในสมรภูมิธุรกิจในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

โครงสร้างเนื้อหาและหัวข้ออบรม
1. สภาพแวดล้อมทางการขายและสภาพตลาดปัจจุบัน
– สภาพแวดล้อมทางการขายในปัจจุบัน
– สภาวะตลาด การเปลี่ยนแปลงของตลาด และการแข่งขันในยุคนี้
– องค์ประกอบทางธุรกิจที่ผลักดันประสิทธิภาพ
2. เข้าใจความต้องการของลูกค้าและความคาดหวังของลูกค้า
– ความต้องการของลูกค้า
– ความคาดหวังของลูกค้า
– ประสบการณ์ของลูกค้า หัวใจของการขายยุคใหม่
3. หลุมดำของนักการตลาด นักขาย และการมองทะลุ
– หลุมดำของนักการตลาดและนักขาย
– ความเข้าใจที่ผิดๆด้านการขาย
– จุดพลาดที่ไม่ควรมองข้าม
– การมองทะลุการขายและการชนะ
4. เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและการสร้างแรงจูงใจของผู้ชมรายการ
– คำพูด และเนื้อหาที่พูด
– น้ำเสียง โทนเสียง จังหวะการพูด
– ภาพลักษณ์ และภาษากาย
– เทคนิคการสาธิตความโดดเด่นของสินค้า
– การเสนอผลประโยชน์ที่ชัดเจน การรับประกัน
– เทคนิคปิดการขาย
– ข้อควรระวัง