อบรมหลักสูตร เทคนิคการสอบสวนและลงโทษทางวินัย สำหรับหัวหน้างาน

Public Training Online: อบรมวันที่  15 สิงหาคม  2567  เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรม โดย อ.ดร.สวนีย์  อ่อนสุวรรณ์

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญ
การลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของบริษัท เป็นเรื่องสาคัญมากเพราะหากกระทำไม่ถูกต้อง และผู้ถูกลงโทษไม่ยอมรับ ไม่พึงพอใจ ปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์จะเกิดขึ้น อาจจะลุกลามและจะเป็นผลเสียหายต่อหน่วยงาน และบริษัทอย่างมากซึ่งมีหลายตัวอย่างให้เห็นชัดเจนมาแล้ว เช่น เกิดการดื้องาน ทำของเสียหายให้บริษัท รวมถึงเพื่อนฝูงพรรคพวกญาติก็มีอาการเดียวกัน หัวหน้างานซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด จึงเป็นเรื่องสำคัญ และ จำเป็นที่บรรดาผู้เป็นหัวหน้างาน ของแต่ละสถานประกอบการ ควรที่จะมาทำความเข้าใจในเทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย การลงโทษทางวินัยนั้น ต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งหลายองค์กรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการสอบสวน การหาพยานหลักฐาน ไม่ทราบว่าพยานหลักฐานใดมีน้ำหนัก การกระทำผิดวินัยเป็นอย่างไร จึงมีการลงโทษทางวินัยผิดพลาด ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสียขวัญและกำลังใจ ทำให้เกิดคดีขึ้นศาล เสียเวลาในการดำเนินคดี จึงจำเป็นต้องศึกษา ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อความถูกต้อง เป็นธรรม และสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และขอบเขตอำนาจการลงโทษของหัวหน้างาน
2. เพื่อให้หัวหน้างานได้รู้เทคนิค และแนวทางการสอบสวน การตักเตือน และการลงโทษที่ถูกต้อง มีความเป็นธรรม ไม่เกิดความเสียหายกับหน่วยงาน และบริษัท
3. เพื่อลดปัญหาผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนระเบียบวินัยให้ลดน้อยลง และเป็นภาพพจน์ของบริษัท
4. เพื่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหารและหัวหน้างาน

หัวข้อการอบรม
• กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง ที่ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานและผู้ทำหน้าที่แทนบริษัทควรรู้
• การสร้างวินัยของพนักงานในการทำงาน
• สาเหตุของการทำผิดทางวินัยของพนักงาน
• หลักการพิจารณาความผิดทางวินัย
• ความหมายของการสอบสวน
• แบบฟอร์มรายงานผลการสอบสวน
• เทคนิคการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัย
• กระบวนการสอบสวนเพื่อการลงโทษทางวินัย
• บทบาทของหัวหน้างานในการตักเตือนและการลงโทษทางวินัย
• เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการตักเตือนและการลงโทษทางวินัย
• เทคนิคการรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งก่อนสอบสวน และ ระหว่างการสอบสวน ควรดำเนินการอย่างไร จึงจะได้ความเป็นจริง และ ให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย
• หลักเกณฑ์การออกหนังสือเตือน
• การแจ้งหนังสือตักเตือน กรณีพนักงานไม่ยอมรับหนังสือเตือน
• ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือตักเตือน/ลงโทษ , ตัวอย่างคำพิพากษา และกรณีศึกษา

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
• กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
• สรุป เรียนรู้จากกิจกรรมการอบรม
• ถาม ตอบ ทุกข้อสงสัย ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี) หรือ สามารถเข้าใช้งาน Zoom ได้โดยเข้าผ่านเวปบราวเซอร์   https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 3,500 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 3,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 3,325 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

  โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม