อบรมหลักสูตร เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
หัวหน้างานจำนวนไม่น้อยที่พบปัญหาการสั่งงานและไม่ได้ผลงานตามที่สั่ง การสั่งงานไม่ใช่เพียงแค่การออกคำสั่งด้วยคำพูดหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วคาดหว้งว่าผู้รับคำสั่งจะสามารถปฏิบัติตามให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ได้ หากแต่หัวหน้าจะต้องมีเทคนิคและแนวทางในการสั่งงานและติดตามงานอย่างเป็นระบบโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ การสั่งงานและการติดตามงาน จำเป็นจะต้องให้ความสาคัญทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ รวมไปถึงการให้กำลังใจแก่ผู้ทำงานทั้งก่อนการสั่งงาน ระหว่างติดตามงาน และหลังจากทำงานเสร็จสิ้น โดยที่หัวหน้าที่ดีจะต้องคำนึงถึง “ใจเขาใจเรา” ในเวลาที่ไปติดตามงานจากลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) เสมอ เพราะจะทำให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจจากลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) อันจะทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดีในหน่วยงานและทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะส่งผลไปสู่การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางและความสามารถสั่งงานและติดตามงานอย่างมีขั้นตอน ลดความผิดพลาดในงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการนำกรณีศึกษาและประสบการณ์จากการอบรมร่วมกับการไปประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบังคับบัญชาระบบงานและบุคคลในหน่วยงานที่ตนเองกำกับดูแลให้ประสบความสำเร็จในทุกวิถีทางรวมทั้งแผนงานต่างๆ ในหน่วยงานสามารถดำเนินการเป็นไปตามที่ฝ่ายบริหารต้องการ

หัวข้อฝึกอบรม
วันแรก เวลา 09.00 – 16.00 น.
1. เรื่องของ “คน” ที่ผู้สั่งงานจำเป็นต้องรู้
– “คน” ที่ท่านเห็น กับ “ความจริง” ที่เขาเป็น อาจไม่ไช่เรื่องเดียวกัน
– เรียนรู้ในเบื้องลึกของคนเพื่อ “รู้เรา-รู้เขา”
– ความแตกต่างของคนและการรับรู้ความแตกต่างของคน
– การแบ่งประเภทของคน,เข้าใจคนในแต่ละแบบเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล
– ความจำเป็น และความสำคัญของการสั่งงานและการติดตามงาน
2. การสื่อสารเพื่อการสั่งงานในหน่วยงานและในองค์กร
– กิจกรรมทบทวนความเข้าใจในกระบวนการ,ประเภทรูปแบบ,ปัญหา และอุปสรรคในการสื่อสาร
– เทคนิคการใช้น้ำเสียง คำพูด และกิริยาท่าทาง ในการสั่งงาน
3. การการสอนงาน
– หลัก วิธีการสอนงาน และการทดสอบการติดตามผล
– ปัญหา และอุปสรรคในการสอนงาน พร้อมแนวทางแก้ไข
4. การสั่งงาน และติดตามงาน
– การสร้างแรงจูงใจสำคัญกับการมอบหมายงานอย่างไร
– บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกับการสั่งงาน
– การสั่งงานและการมอบหมายงานแตกต่างกันอย่างไร
– หลักปฏิบัติและเทคนิคในการสั่งงานแบบมีประสิทธิภาพ
– กระบวนการ และวิธีการสั่งงานให้ได้งาน
– กิจกรรมประกอบเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการสั่งงานและติดตามงาน
– ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข

วันที่สอง เวลา 09.00 – 16.00 น.
5. เทคนิคการติดตามความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
– หลักและวิธีปฏิบัติในการติดตามผลงาน
– การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
– การประเมินผลการปฏิบัติตามคำสั่ง
– การปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติตามคำสั่ง
– เทคนิคการติดตามผลงานและข้อควรคำนึง
– การให้ผลตอบกลับ (feedback)
– ตอบปัญหาข้อซักถาม
6. กิจกรรมกลุ่มการสั่งงานและติดตามงานในภาคปฏิบัติ
7. ฝึกภาคปฏิบัติบทบาทสมมุติ โดยใช้กรณีศึกษา
1. เมื่อหัวหน้างานต้องสั่งงานกับผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่า/อายุงานมากกว่า/อายุจริงมากกว่าแล้วไม่ยอมรับหัวหน้า
2. เมื่อลูกน้องไม่ทำงานตามขั้นตอนที่มอบหมาย โดยอ้างว่าได้ผลงานออกมา
3. เมื่อลูกน้องไม่สนใจที่จะทำให้งานเสร็จตามกำหนดเวลาที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งทำให้งานอื่น ๆ ล่าช้าไปด้วย
4. เมื่อลูกน้องบางคนทำตัวหัวหมอคอยขัดแย้ง และโต้แย้งคำสั่ง
5. เมื่อลูกน้องทำงานแต่พอตัว ทำงานอย่างเฉื่อยชา ไม่ใส่ใจที่จะเร่งผลผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย
6. เมื่อลูกน้องทำงานได้ผลงานไม่สม่ำเสมอ และหาสาเหตุไม่ค่อยได้
7. เมื่อลูกน้องมีอคติต่อหัวหน้า ในการรับคำสั่งให้ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
8. เมื่อเกิดปัญหาในการควบคุมงาน และมาตรฐานการควบคุมไม่แน่ชัด
9. เมื่อลูกน้องขัดขวางคำสั่งและความคิดใหม่ ๆ

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
2. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม / การระดมความคิดเห็น / ระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิด
3. Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ