อบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคล ยุค DIGITAL HR 4.0 สำหรับผู้บริหาร และนัก HR
“เพื่อการวางแผนทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างมืออาชีพ”

ดูรายละเอียด : หลักสูตรอบรมเปิดอบรมแบบ Public Training ด้าน HR Analytics, Digital HR…คลิก

หลักการและความสำคัญ
ปัจจุบันเศรษฐกิจ Digital ทำให้เกิดการ Disruption การทำงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่นับวันวิธีการที่ปฏิบัติอยู่จะถูก Disruption แทนที่ด้วยวิธีการทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นไปตามยุคของ Digital HR 4.0
ดังนั้นผู้บริหาร และนัก HR จึงต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เทคนิคการใช้งานทางเทคโนโลยี และวิธีการใหม่ๆ สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขององค์กร และเป็นมิติใหม่สำหรับกระบวนการทำงานขององค์กรรวมถึงงาน HR ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีพลังของ Digital HR 4.0 เป็นสิ่งที่ท้าทายในการนำมาใช้ประโยชน์กับงานบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เพิ่มมูลค่าต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

วัตถุประสงค์การอบรม
มีมีความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการใช้งานเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) โดยนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจกระบวนการใช้งานเทคโนโลยี และวิธีการใหม่ๆ มีทักษะการคิดเชื่อมโยงมาใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรขององค์กร

หัวข้ออบรม
1. Digital HR 4.0 กระแสโลกาภิวัตน์แห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ กับทิศทางความเปลี่ยนแปลงในงาน HR ที่เร็วและแรงที่สุด
2. ผู้บริหาร และนักทรัพยากรบุคคล (HR) ยุคใหม่ กับการใช้เทคโนโลยีในงาน และเป็นผู้เข้าถึงเทคโนโลยี นำมาเพิ่มมูลค่าและประโยชน์ต่อองค์กรแบบ HR Business Partner อย่างเต็มตัว
3. รูปแบบและประเภทของการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล
4. เทคนิคการเชื่อมโยง IT และ Social Media สำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ละประเภท เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การออกจากงานของบุคลากร เป็นต้น
5. การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) กับเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence)
6. Big Data in HR และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของบุคคลแบบ HR Analytics
7. สมรรถนะ/ทักษะ ที่จำเป็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค Digital HR
8. แนวทางการวางแผนการจัดการงานด้าน Digital HR ขององค์กร
9. ตัวอย่าง/กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นในการใช้งานเทคโนโลยี สำหรับงาน HR

หลักสูตรอบรมเปิดอบรมแบบ Public Training ด้าน HR Analytics, Digital HR