อบรมหลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความเป็นมาและหลักการ
การมอบหมายงานเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับหัวหน้างาน เพราะหากหัวหน้างานสามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะสามารถใช้เวลาและทรัพยากรของตัวเองได้คุ้มค่าที่สุด การส่งต่อมอบหมายงานให้ลูกน้องที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับผิดชอบทำแทนได้จะช่วยให้หัวหน้างานมีเวลาทุ่มเทกับงานอื่นที่สำคัญกว่าได้มากขึ้น และเมื่อหัวหน้างานได้มอบหมายงานไปแล้ว หัวหน้างานจะต้องมีการควบคุมและการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบถึงความก้าวหน้าของงาน สามารถลดความผิดพลาดของงานที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และยังเป็นการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้งานสำเร็จประโยชน์ตามเป้าหมายที่วางไว้ หัวหน้างานจำเป็นจะต้องมีทักษะความสามารถในการมอบหมายงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเข้าใจและเห็นความสำคัญ การมอบหมายงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้สามารถมอบหมายงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของงานที่มอบหมายออกไป
4. เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีหากเกิดปัญหาอุปสรรค
5. เพื่อลดความผิดพลาดของงาน และเพิ่มโอกาสที่งานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้
6. เพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพมากขึ้น
7. เพื่อทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเชื่อมั่นในความเป็นหัวหน้างาน
8. เพื่อบันทึกว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีผลการปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างเนื้อหาและหัวข้อการอบรม 
1. อุ่นเครื่อง : ความสำคัญของ “การมอบหมายงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน”
2. ทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้สัมฤทธิ์ผล
– การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมอบหมายงาน
– ขั้นตอน รูปแบบ และเทคนิคการมอบหมายงาน
3. ข้อควรพิจารณาในการมอบหมายงานที่มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
– ผลเกี่ยวกับงาน
– ผลที่อาจเกิดกับผู้มอบหมายงาน
– ผลที่อาจเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน
4. การติดตามผลการปฏิบัติงานโดยให้การสนับสนุน (Management by Support)
– ขั้นตอนในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
– หลักการสนับสนุน (Management by Support หรือ MBS)
5. เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสัมภาษณ์
6. การให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา
– เทคนิคการแสดงความยินดีและให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา
– รูปแบบการแสดงความยินดี

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
2. ละลายพฤติกรรม | แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม | ระดมสมอง | แลกเปลี่ยนความคิด
3. Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ